• มูลนิธิว่องตระกูลสงเคราะห์www.WongThailand.com

    มูลนิธิว่องตระกูล
    สงเคราะห์

    จัดตั้งขึ้นมาเพื่อ สืบค้นต้นตระกูล สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี และถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังในตระกูล เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในตระกูล และความสามัคคีในหมู่เครือญาติ ให้สวัสดิการและความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน บริจาคข้าวของและเงินทองสำหรับงานศพ พร้อมทั้งจัดงานกุศลและงานมงคลต่างๆ ให้กับสมาชิกมูลนิธิฯ พร้อมทั้งถ่ายทอดวัฒนธรรมไทย-จีน โดยไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องการเมือง

    building1
  • 1