party.jpg

งานสังสรรค์ประจำปีตระกูลว่อง ปี 2561

 

น้องๆ ลูกหลานสมาชิกตระกูลว่อง ส่งเอกสารขอรับรางวัลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2561

กำหนดการจัดงานสังสรรค์ประจำปี

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561

ณ อาคารนาคราช (ลูกแก) ต.ดอนขมิ้น

อ. ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี