มูลนิธิว่องตระกูลสงเคราะห์

ทำเนียบคณะกรรมการและบุคคลสำคัญ

 

รายนามคณะกรรมการสมัยที่ 22

พุทธศักราช 2561 - 2562

  ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นายวิชัย สวาทยานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร
2 ดร.สุนทร ว่องกุศลกิจ ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร
3 นายบุญยง สวาทยานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร
4 นายกมล ว่องกุศลกิจ ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร
5 นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร
6 นายฮัก ผาณิตพิเชฐวงศ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
7 นายวิโรจน์ วิจิตรจรัสกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
8 นายเฉว ธรรมนิมิตโชค ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
9 นายสถาพร ว่องธวัชชัย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
10 นายประยุทธ ทัศนานุตริยกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
11 นายเจ็ด ศิริทองเกษตร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
12 นายออน ว่องไวพานิชย์ ที่ปรึกษามูลนิธิ
13 นายพรชัย สวาทยานนท์ ประธานกรรมการ
14 นายไพศาล ว่องไวกลยุทธ์ รองประธานกรรมการ และ หัวหน้าฝ่ายสุสาน
15 นายบรรเจิด ว่องกุศลกิจ รองประธานกรรมการ และ เหรัญญิก
16 นายสุชัย วังเลิศ รองประธานกรรมการ และ ผู้ตรวจสอบบัญชี
17 นายวิโรจน์ พิทักษ์ประเวช รองประธานกรรมการ และ เลขานุการ (ไทย)
18 นายพิชิต บุญญาพิทักษ์ธำรง รองประธานกรรมการ
19 ดร.อิสระ ว่องกุศลกิจ รองประธานกรรมการ
20 ดร.ชนินท์ ว่องกุศลกิจ รองประธานกรรมการ
21 นายสมเกียรติ ว่องรัตน์วานิช รองประธานกรรมการ
22 นายพิศิษย์ ศิษย์ครองวงศ์ รองประธานกรรมการ
23 นายจิ้นหัง ผาณิตพิเชฐวงศ์ รองประธานกรรมการ
24 นายกีรติ วงศ์วิริยางกูร รองประธานกรรมการ และ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
25 นายทวีวัฒน์ ทวีปิยมาภรณ์ รองประธานกรรมการ
26 นายสกล วีรกุลวัฒนา รองประธานกรรมการ
27 นายสุเชษฐ์ ศศิรัตนนิกุล รองประธานกรรมการ
28 นายสุรศักดิ์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ เลขานุการ (จีน)
29 นายมนัส วงศ์วัฒนากูล รองเลขานุการ (จีน)
30 นายอิสระ ว่องธวัชชัย รองเลขานุการ (ไทย)
31 นายสุรพล ศักดิ์สกุลไกร รองเหรัญญิก
32 นายวีระวุฒิ วีระกันต์ รองผู้ตรวจสอบบัญชี
33 นายปรีชา ว่องวรากร นายทะเบียน และ ประชาสัมพันธ์
34 นายธนุตม์ ธรรมนิมิตโชค รองประชาสัมพันธ์
35 นายบุญสุข อมรวิชิตเวช กรรมการบริหาร
36 นายวิโรจน์ ฤกษ์เจริญชัย กรรมการบริหาร
37 นายอาศิระ ว่องกุลนภาฤทธิ์ กรรมการบริหาร
38 นายสรายุทธ์ วิจิตรจรัสกุล กรรมการบริหาร
39 นายภิญโญ วีรกุลวัฒนา กรรมการบริหาร
40 นายสุพิชัย ทัศนานุตริยกุล กรรมการบริหาร
41 นายวิรัตน์ ศุภรัตนาวงศ์ กรรมการบริหาร
42 นายไมตรี ว่องไวไพศาล กรรมการบริหาร
43 นายศักดิ์ชัย ว่องกิตติพงษ์ กรรมการบริหาร
44 นายบุญชัย สวาทยานนท์ กรรมการ
45 นายวิวัฒน์ สวาทยานนท์ กรรมการ
46 นายวสันต์ เซี่ยงว่อง กรรมการ
47 นายเหมมิชญ์ ว่องมีพรเจริญ กรรมการ
48 นายวันชัย วัชรวิภากร กรรมการ
49 นายภูมิภัทร ว่องประภากร กรรมการ
50 นายสมศักดิ์ ว่องวิชชกร กรรมการ
51 นายจักรคริสต์ มั่นซื่อตรงดี กรรมการ
52 นายนิพนธ์ พูนพจน์มาศ กรรมการ
53 นายเลอศักดิ์ วังเลิศ กรรมการ
54 นายประยุทธ ศักดิ์อิสระพงศ์ กรรมการ
55 นายบุญส่ง วัชระวลีกุล กรรมการ
56 นายชัยศักดิ์ ศิลปสรรวิทย์ กรรมการ
57 นายสันติ วงศ์สวัสดิ์เวช กรรมการ
58 นายกิตติพงศ์ ไพศาลภาณุมาศ กรรมการ
59 นายปราโมทย์ วงศ์ลาภทรัพย์ กรรมการ
60 นายกัมพล พงศ์คณุตมา กรรมการ
61 นายกิตติศักดิ์ ศุภาดารัตนาวงศ์ กรรมการ
62 นายธวัชชัย อาจศิริวัฒนา กรรมการ
63 นายศักดิ์ชัย ศุภธนาทรัพย์ กรรมการ
64 นายไพกฤติ วงศ์ทวิลาภ กรรมการ
65 นายวิสิทธิ์ ธุวนริน กรรมการ
66 นายพิทักษ์ ว่องวัฒนกิจ กรรมการ
67 นายธนภัทร ภคเลิศพงศ์ กรรมการ
68 นายศักดิ์ เนตรมนต์ประภา กรรมการ
69 นายประสาร วณิชกุลนันท์ กรรมการ
70 นายชัยรัตน์ ศักดิ์อิสระพงศ์ กรรมการ
71 นายศักดา ว่องสหตกุลชัย กรรมการ

line

 

 

 

ศูนย์ประสานงานหาดใหญ่

  ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นายซิม แซ่ว่อง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
2 นายว่องติ้น เงี่ยบ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
3 นายวิเชียร แซ่ว่อง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
4 นายธรรมศักดิ์ ว่องเรืองมาศ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
5 นายเจียยิก แซ่ว่อง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
6 ว่าที่ร้อยตรี เลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
7 นายอรรถสิทธิ์ ว่องกิตติพงษ์ ประธาน
8 นายชัยชาญ วงษ์ไชยคุณกร  
9 นายวิศัย  วงษ์ไชยคุณกร กรรมการ
10 นายธีรสุต พินิจกิจไพศาล กรรมการ
11 นายภูริพันธุ์ วงศ์ธิติยากร กรรมการ
12 นายชวิศ วังสุจริตกุล กรรมการ
13 นายมนตรี ศิริว่องสกุล กรรมการ
14 นายกัมพู ว่องเรืองมาศ กรรมการ
15 นายพิสุทธ์ วิริยะรังสฤษฏ์ กรรมการ
16 นายอำนวย วงศ์โพธิพันธ์ กรรมการ
17 นายมนต์ชัย แซ่ว่อง กรรมการ
18 นายวิวัฒน์ คงเย็น กรรมการ
19 นายเมธา วงษ์ไชยคุณกร กรรมการ

 line

 

 

รายนามคณะกรรมการสมัยที่ 21

พุทธศักราช 2559 - 2560

  ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นายวิชัย สวาทยานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร
2 ดร.สุนทร ว่องกุศลกิจ ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร
3 นายบุญยง สวาทยานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร
4 นายกมล ว่องกุศลกิจ ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร
5 นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร
6 นายฮัก ผาณิตพิเชฐวงศ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
7 นายวิโรจน์ วิจิตรจรัสกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
8 นายเฉว ธรรมนิมิตโชค ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
9 นายสถาพร ว่องธวัชชัย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
10 นายประยุทธ ทัศนานุตริยกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
11 นายออน ว่องไวพานิชย์ ที่ปรึกษามูลนิธิ
12 นายพรชัย สวาทยานนท์ ประธานกรรมการ
13 นายไพศาล ว่องไวกลยุทธ์ รองประธานกรรมการ และ หัวหน้าฝ่ายสุสาน
14 นายบรรเจิด ว่องกุศลกิจ รองประธานกรรมการ และ เหรัญญิก
15 นายสุชัย วังเลิศ รองประธานกรรมการ และ ผู้ตรวจสอบบัญชี
16 นายเจ็ด ศิริทองเกษตร รองประธานกรรมการ และ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
17 นายวิโรจน์ พิทักษ์ประเวช รองประธานกรรมการ และ รองเลขานุการ (ไทย)
18 นายพิชิต บุญญาพิทักษ์ธำรง รองประธานกรรมการ
19 ดร.อิสระ ว่องกุศลกิจ รองประธานกรรมการ
20 ดร.ชนินท์ ว่องกุศลกิจ รองประธานกรรมการ
21 นายสมเกียรติ ว่องรัตน์วานิช รองประธานกรรมการ
22 นายพิศิษย์ ศิษย์ครองวงศ์ รองประธานกรรมการ
23 นายจิ้นหัง ผาณิตพิเชฐวงศ์ รองประธานกรรมการ
24 นายกีรติ วงศ์วิริยางกูร รองประธานกรรมการ
25 นายทวีวัฒน์ ทวีปิยมาภรณ์ รองประธานกรรมการ
26 นายสกล วีรกุลวัฒนา รองประธานกรรมการ
27 นายสุเชษฐ์ ศศิรัตนนิกุล รองประธานกรรมการ
28 นายวุฒิพงศ์ วงษ์พิทักษ์โรจน์ รองประธานกรรมการ
29 นายสุรศักดิ์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ เลขานุการ (จีน)
30 นายมนัส วงศ์วัฒนากูล รองเลขานุการ (จีน) และ ประชาสัมพันธ์
31 นายอดิศักดิ์ ว่องไวไพโรจน์ เลขานุการ (ไทย)
32 นายสุรพล ศักดิ์สกุลไกร รองเหรัญญิก
33 นายวีระวุฒิ วีระกันต์ รองผู้ตรวจสอบบัญชี
34 นายปรีชา ว่องวรากร นายทะเบียน และ รองประชาสัมพันธ์
35 นายบุญสุข อมรวิชิตเวช กรรมการบริหาร
36 นายอุดม ว่องประสพสุข กรรมการบริหาร
37 นายวิโรจน์ ฤกษ์เจริญชัย กรรมการบริหาร
38 นายอาศิระ ว่องกุลนภาฤทธิ์ กรรมการบริหาร
39 นายธนุตม์ ธรรมนิมิตโชค กรรมการบริหาร
40 นายสรายุทธ์ วิจิตรจรัสกุล กรรมการบริหาร
41 นายสิทธิชัย ว่องเจริญ กรรมการบริหาร
42 นายธนเทพ วงษ์พิทักษ์โรจน์ กรรมการบริหาร
43 นายภิญโญ วีรกุลวัฒนา กรรมการบริหาร
44 นายสุพิชัย ทัศนานุตริยกุล กรรมการบริหาร
45 นายวิรัตน์ ศุภรัตนาวงศ์ กรรมการบริหาร
46 นายไมตรี ว่องไวไพศาล กรรมการบริหาร
47 นายศักดิ์ชัย ว่องกิตติพงษ์ กรรมการบริหาร
48 นายบุญชัย สวาทยานนท์ กรรมการ
49 นายวสันต์ เซี่ยงว่อง กรรมการ
50 นายเหมมิชญ์ ว่องมีพรเจริญ กรรมการ
51 นายวันชัย วัชรวิภากร กรรมการ
52 นายภูมิภัทร ว่องประภากร กรรมการ
53 นายสมศักดิ์ ว่องวิชชกร กรรมการ
54 นายนิรันดร์ สุรัชภิญโญกุล กรรมการ
55 นายจักรคริสต์ มั่นซื่อตรงดี กรรมการ
56 นายอิสระ ว่องธวัชชัย กรรมการ
57 นายนิพนธ์ พูนพจน์มาศ กรรมการ
58 นายเลอศักดิ์ วังเลิศ กรรมการ
59 นายประยุทธ ศักดิ์อิสระพงศ์ กรรมการ
60 นายบุญส่ง วัชระวลีกุล กรรมการ
61 นายชัยศักดิ์ ศิลปสรรวิทย์ กรรมการ
62 นายสันติ วงศ์สวัสดิ์เวช กรรมการ
63 นายกิตติพงศ์ ไพศาลภาณุมาศ กรรมการ
64 นายปราโมทย์ วงศ์ลาภทรัพย์ กรรมการ
65 นายธนกิตติ วงศ์วิริยะพานิชย์ กรรมการ
66 นายกัมพล พงศ์คณุตมา กรรมการ
67 นายกิตติศักดิ์ ศุภาดารัตนาวงศ์ กรรมการ
68 นายธวัชชัย อาจศิริวัฒนา กรรมการ
69 นายธงชัย วีรกุลวัฒนา กรรมการ
70 นายศักดิ์ชัย ศุภธนาทรัพย์ กรรมการ
71 นายไพกฤติ วงศ์ทวิลาภ กรรมการ
72 นายวิสิทธิ์ ธุวนริน กรรมการ
73 นายพิทักษ์ ว่องวัฒนกิจ กรรมการ
74 นายธนภัทร ภคเลิศพงศ์ กรรมการ
75 นายศักดิ์ เนตรมนต์ประภา กรรมการ
76 นายประสาร วณิชกุลนันท์ กรรมการ
77 นายธนะสิทธิ์ ว่องไววรารักษ์ กรรมการ
78 ส.จ. ฝา ศักดิ์อิสระพงศ์ กรรมการ
79 นายศักดา ว่องสหตกุลชัย กรรมการ

line

 

 

รายนามคณะกรรมการสมัยที่ 20

พุทธศักราช 2557 - 2558

  ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นายวิชัย สวาทยานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร
2 ดร.สุนทร ว่องกุศลกิจ ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร
3 นายบุญยง สวาทยานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร
4 นายกมล ว่องกุศลกิจ ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร
5 นายฮัก ผาณิตพิเชฐวงศ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
6 นายวิโรจน์ วิจิตรจรัสกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
7 นายเฉว ธรรมนิมิตโชค ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
8 นายเข็คเชี้ยง แซ่ว่อง ที่ปรึกษามูลนิธิ
9 นายออน ว่องไวพานิชย์ ที่ปรึกษามูลนิธิ
10 นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ
11 นายพิชิต บุญญาพิทักษ์ธำรง รองประธานกรรมการ
12 นายสถาพร ว่องธวัชชัย รองประธานกรรมการ
13 นายสุชัย วังเลิศ รองประธานกรรมการ, ผู้ตรวจสอบบัญชี
14 ดร.อิสระ ว่องกุศลกิจ รองประธานกรรมการ
15 ดร.ชนินท์ ว่องกุศลกิจ รองประธานกรรมการ
16 นายพรชัย สวาทยานนท์ รองประธานกรรมการ, หัวหน้าฝ่ายสุสาน
      เหรัญญิก
17 นายวิโรจน์ พิทักษ์ประเวช รองประธานกรรมการ, รองเลขานุการ (ไทย)
18 นายสมเกียรติ ว่องรัตน์วานิช รองประธานกรรมการ
19 นายพิศิษย์ ศิษย์ครองวงศ์ รองประธานกรรมการ
20 นายจิ้นหัง ผาณิตพิเชฐวงศ์ รองประธานกรรมการ
21 นายกีรติ วงศ์วิริยางกูร รองประธานกรรมการ
22 นายทวีวัฒน์ ทวีปิยมาภรณ์ รองประธานกรรมการ
23 นายประยุทธ ทัศนานุตริยกุล รองประธานกรรมการ
24 นายเจ็ด ศิริทองเกษตร รองประธานกรรมการ, หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
25 นายสกล วีรกุลวัฒนา รองประธานกรรมการ
26 นายสุพิชัย ทัศนานุตริยกุล รองประธานกรรมการ
27 นายไพศาล ว่องไวกลยุทธ์ รองประธานกรรมการ
28 นายสุเชษฐ์ ศศิรัตนนิกุล รองประธานกรรมการ
29 นายบรรเจิด ว่องกุศลกิจ รองประธานกรรมการ
30 นายสุรศักดิ์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ เลขานุการ (จีน)
31 นายมนัส วงศ์วัฒนากูล รองเลขานุการ (จีน), ประชาสัมพันธ์
32 นายอดิศักดิ์ ว่องไวไพโรจน์ เลขานุการ (ไทย)
33 นายสุรพล ศักดิ์สกุลไกร รองเหรัญญิก
34 นายปรีชา ว่องวรากร นายทะเบียน, รองประชาสัมพันธ์
35 นายเงียดฝา โพธินันทวงศ์ รองหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
36 นายวีระวุฒิ วีระกันต์ รองผู้ตรวจสอบบัญชี
37 นายบุญสุข อมรวิชิตเวช กรรมการบริหาร
38 นายอุดม ว่องประสพสุข กรรมการบริหาร
39 นายธนุตม์ ธรรมนิมิตโชค กรรมการบริหาร
40 นายสรายุทธ์ วิจิตรจรัสกุล กรรมการบริหาร
41 นายสิทธิชัย ว่องเจริญ กรรมการบริหาร
42 นายภิญโญ วีรกุลวัฒนา กรรมการบริหาร
43 นายวิรัตน์ ศุภรัตนาวงศ์ กรรมการบริหาร
44 นายวรายุทธ ว่องกิตติกูล กรรมการบริหาร
45 นายไมตรี ว่องไวไพศาล กรรมการบริหาร
46 นายศักดิ์ชัย ว่องกิตติพงษ์ กรรมการบริหาร
47 นายวุฒิพงศ์ วงศ์พิทักษ์โรจน์ กรรมการบริหาร
48 นายธนเทพ วงศ์พิทักษ์โรจน์ กรรมการบริหาร
49 นายบรรจง ว่องไวตระการ กรรมการ
50 นายบุญชัย สวาทยานนท์ กรรมการ
51 นายวสันต์ เซี่ยงว่อง กรรมการ
52 นายเหมมิชญ์ ว่องมีพรเจริญ กรรมการ
53 นายวันชัย วัชรวิภากร กรรมการ
54 นายภูมิภัทร ว่องประภากร กรรมการ
55 นายวิโรจน์ ฤกษ์เจริญชัย กรรมการ
56 นายสมศักดิ์ ว่องวิชชกร กรรมการ
57 นายนิรันดร์ สุรัชภิญโญกุล กรรมการ
58 นายจักรคริสต์ มั่นซื่อตรงดี กรรมการ
59 นายอาศิระ ว่องกุลนภาฤทธิ์ กรรมการ
60 นายประยุทธ ศักดิ์อิสระพงศ์ กรรมการ
61 นายบุญส่ง วัชระวลีกุล กรรมการ
62 นายชัยศักดิ์ ศิลปสรรวิทย์ กรรมการ
63 นายสันติ วงศ์สวัสดิ์เวช กรรมการ
64 นายกิตติพงศ์ ไพศาลภาณุมาศ กรรมการ
65 นายปราโมทย์ วงศ์ลาภทรัพย์ กรรมการ
66 นายธนกิตติ วงศ์วิริยะพานิชย์ กรรมการ
67 นายกัมพล พงศ์คณุตมา กรรมการ
68 นายกิตติศักดิ์ ศุภาดารัตนาวงศ์ กรรมการ
69 นายธวัชชัย อาจศิริวัฒนา กรรมการ
70 นายธงชัย วีรกุลวัฒนา กรรมการ
71 นายศักดิ์ชัย ศุภธนาทรัพย์ กรรมการ
72 นายไพกฤติ วงศ์ทวิลาภ กรรมการ
73 นายพิทักษ์ ว่องวัฒนกิจ กรรมการ
74 นายธนภัทร ภคเลิศพงศ์ กรรมการ
75 นายศักดิ์ เนตรมนต์ประภา กรรมการ
76 นายประสาร วณิชกุลนันท์ กรรมการ
77 ส.จ. ฝา ศักดิ์อิสระพงศ์ กรรมการ
78 นายศักดา ว่องสหตกุลชัย กรรมการ

line

 

 

รายนามคณะกรรมการสมัยที่ 19

พุทธศักราช 2555 - 2556

  ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นายวิชัย สวาทยานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร
2 ดร.สุนทร ว่องกุศลกิจ ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร
3 นายบุญยง สวาทยานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร
4 นายกมล ว่องกุศลกิจ ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร
5 นายฮัก ผาณิตพิเชฐวงศ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
6 นายวิโรจน์ วิจิตรจรัสกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
7 นายเฉว ธรรมนิมิตโชค ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
8 นายเข็คเชี้ยง แซ่ว่อง ที่ปรึกษามูลนิธิ
9 นายออน ว่องไวพานิชย์ ที่ปรึกษามูลนิธิ
10 นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ
11 นายพิชิต บุญญาพิทักษ์ธำรง รองประธานกรรมการ
12 นายสถาพร ว่องธวัชชัย รองประธานกรรมการ
13 นายสุชัย วังเลิศ รองประธานกรรมการและผู้ตรวจสอบบัญชี
14 ดร.อิสระ ว่องกุศลกิจ รองประธานกรรมการ
15 นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ รองประธานกรรมการ
16 นายพรชัย สวาทยานนท์ รองประธานกรรมการและหัวหน้าฝ่ายสุสาน
      เหรัญญิก
17 นายวิโรจน์ พิทักษ์ประเวช รองประธานกรรมการและรองเลขานุการ (ไทย)
18 นายสมเกียรติ ว่องรัตน์วานิช รองประธานกรรมการ
19 นายพิศิษย์ ศิษย์ครองวงศ์ รองประธานกรรมการ
20 นายสันติ ว่องวัฒนกิจ รองประธานกรรมการ
21 นายจิ้นหัง ผาณิตพิเชฐวงศ์ รองประธานกรรมการ
22 นายกีรติ วงศ์วิริยางกูร รองประธานกรรมการ
23 นายทวีวัฒน์ ทวีปิยมาภรณ์ รองประธานกรรมการ
24 นายประยุทธ ทัศนานุตริยกุล รองประธานกรรมการ
25 นายเจ็ด ศิริทองเกษตร รองประธานกรรมการและหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
26 นายสกล วีรกุลวัฒนา รองประธานกรรมการ
27 นายสุพิชัย ทัศนานุตริยกุล รองประธานกรรมการ
28 นายไพศาล ว่องไวกลยุทธ์ รองประธานกรรมการ
29 นายสุเชษฐ์ ศศิรัตนนิกุล รองประธานกรรมการ
30 นายบรรเจิด ว่องกุศลกิจ รองประธานกรรมการ
31 นายสุรศักดิ์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ เลขานุการ (จีน)
32 นายมนัส วงศ์วัฒนากูล รองเลขานุการ (จีน), ประชาสัมพันธ์
33 นายอดิศักดิ์ ว่องไวไพโรจน์ เลขานุการ (ไทย)
34 นายสุรพล ศักดิ์สกุลไกร รองเหรัญญิก
35 นายปรีชา ว่องวรากร นายทะเบียน, รองประชาสัมพันธ์
36 นายเงียดฝา โพธินันทวงศ์ รองหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
37 นายวีระวุฒิ วีระกันต์ รองผู้ตรวจสอบบัญชี
38 นายบุญสุข อมรวิชิตเวช กรรมการบริหาร
39 นายอุดม ว่องประสพสุข กรรมการบริหาร
40 นายบรรจง ว่องไวตระการ กรรมการบริหาร
41 นายธนุตม์ ธรรมนิมิตโชค กรรมการบริหาร
42 นายสรายุทธ์ วิจิตรจรัสกุล กรรมการบริหาร
43 นายสิทธิชัย ว่องเจริญ กรรมการบริหาร
44 นายภิญโญ วีรกุลวัฒนา กรรมการบริหาร
45 นายวิรัตน์ ศุภรัตนาวงศ์ กรรมการบริหาร
46 นายวรายุทธ ว่องกิตติกูล กรรมการบริหาร
47 นายไมตรี ว่องไวไพศาล กรรมการบริหาร
48 นายศักดิ์ชัย ว่องกิตติพงษ์ กรรมการบริหาร
49 นายประสาร วณิชกุลนันท์ กรรมการบริหาร
50 นายวุฒิพงศ์ วงศ์พิทักษ์โรจน์ กรรมการบริหาร
51 นายธนเทพ วงศ์พิทักษ์โรจน์ กรรมการบริหาร
52 นายบุญชัย สวาทยานนท์ กรรมการ
53 นายวสันต์ เซี่ยงว่อง กรรมการ
54 นายสุขสันต์ เจริญพรกุศลกิจ กรรมการ
55 นายวันชัย วัชรวิภากร กรรมการ
56 นายภูมิภัทร ว่องประภากร กรรมการ
57 นายวิโรจน์ ฤกษ์เจริญชัย กรรมการ
58 นายสมศักดิ์ ว่องวิชชกร กรรมการ
59 นายนิรันดร์ สุรัชภิญโญกุล กรรมการ
60 นายประยุทธ ศักดิ์อิสระพงศ์ กรรมการ
61 นายภูวัติ วิวิธวรรธ์ กรรมการ
62 นายวิทัตย์ วงศ์ภาณุวัฒน์ กรรมการ
63 นายวิลาศ ว่องเพิ่มผล กรรมการ
64 นายบุญส่ง วัชระวลีกุล กรรมการ
65 นายดนัย วังวงศ์ทอง กรรมการ
66 นายชัยศักดิ์ ศิลปสรรวิทย์ กรรมการ
67 นายสันติ วงศ์สวัสดิ์เวช กรรมการ
68 นายดุสิต ว่องเจริญ กรรมการ
69 นายสรชัย ณรงค์วงศ์วัฒนา กรรมการ
70 นายธนกิตติ วงศ์วิริยะพาณิชย์ กรรมการ
71 นายกัมพล พงศ์คณุตมา กรรมการ
72 นายกิตติศักดิ์ ศุภาดารัตนาวงศ์ กรรมการ
73 นายธวัชชัย อาจศิริวัฒนา กรรมการ
74 นายธงชัย วีรกุลวัฒนา กรรมการ
75 นายศักดิ์ชัย ศุภธนาทรัพย์ กรรมการ
76 นายทวีชัย วงศ์ทวิลาภ กรรมการ
77 นายเล็ก ไพศาลเสถียรวงศ์ กรรมการ
78 นายพิทักษ์ ว่องวัฒนกิจ กรรมการ
79 นายศักดิ์ เนตรมนต์ประภา กรรมการ
80 ส.จ. ฝา ศักดิ์อิสระพงศ์ กรรมการ
81 นายธานิน สัจจะบริบูรณ์ กรรมการ

line

 

 

รายนามคณะกรรมการสมัยที่ 18

พุทธศักราช 2553 - 2554

  ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นายวิชัย สวาทยานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร
2 นายสุนทร ว่องกุศลกิจ ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร
3 นายบุญยง สวาทยานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร
4 นายกมล ว่องกุศลกิจ ประธานกิตติมศักดิ์
5 นายฮัก ผาณิตพิเชฐวงศ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
6 นายวิโรจน์ วิจิตรจรัสกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
7 นายสุนทร วงศ์ทวิลาภ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
8 นายเฉว ธรรมนิมิตโชค ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
9 นายเข็คเชี้ยง แซ่ว่อง ที่ปรึกษามูลนิธิ
10 นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ
11 นายพิชิต บุญญาพิทักษ์ธำรง รองประธานกรรมการ
12 นายสถาพร ว่องธวัชชัย รองประธานกรรมการ
13 นายสุชัย วังเลิศ รองประธานกรรมการและผู้ตรวจสอบบัญชี
14 นายอิสระ ว่องกุศลกิจ รองประธานกรรมการ
15 นายพรชัย สวาทยานนท์ รองประธานกรรมการและหัวหน้าฝ่ายสุสาน
      เหรัญญิก
16 นายวิโรจน์ พิทักษ์ประเวช รองประธานกรรมการและรองเลขานุการ (ไทย)
17 นายสมเกียรติ ว่องรัตน์วานิช รองประธานกรรมการ
18 นายบุญสุข อมรวิชิตเวช รองประธานกรรมการ
19 นายสันติ ว่องวัฒนกิจ รองประธานกรรมการ
20 นายจิ้นหัง ผาณิตพิเชฐวงศ์ รองประธานกรรมการ
21 นายกีรติ วงศ์วิริยางกูร รองประธานกรรมการ
22 นายออน ว่องไวพานิชย์ รองประธานกรรมการ
23 นายประยุทธ ทัศนานุตริยกุล รองประธานกรรมการ
24 นายไพศาล ว่องไวกลยุทธ์ รองประธานกรรมการ
25 นายทวีวัฒน์ ทวีปิยมาภรณ์ รองประธานกรรมการ
26 นายเจ็ด ศิริทองเกษตร รองประธานกรรมการและหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
      รองหัวหน้าฝ่ายสุสาน
27 นายสกล วีรกุลวัฒนา รองประธานกรรมการ
28 นายสุพิชัย ทัศนานุตริยกุล รองประธานกรรมการ
29 นายทวีชัย วงศ์ทวิลาภ รองประธานกรรมการ
30 นายสุเชษฐ์ ศศิรัตนนิกุล รองประธานกรรมการ
31 นายมนัส วงศ์วัฒนากูล กรรมการบริหาร, รองเลขานุการ (จีน)
      ผู้จัดการมูลนิธิฯ, ประชาสัมพันธ์
32 นายอดิศักดิ์ ว่องไวไพโรจน์ กรรมการบริหาร, เลขานุการ (ไทย)
      ผู้จัดการฝ่ายสุสาน
33 นายสุรศักดิ์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ กรรมการบริหาร, เลขานุการ (จีน)
34 นายวีระวุฒิ วีระกันต์ กรรมการบริหาร, รองผู้ตรวจสอบบัญชี
35 นายสุรพล ศักดิ์สกุลไกร กรรมการบริหารและรองเหรัญญิก
36 นายปรีชา (ยอด) ว่องวรากร กรรมการบริหาร, นายทะเบียน, รองประชาสัมพันธ์
37 นายฝุ่ยหยุน เซี่ยงว่อง กรรมการบริหารและรองหัวหน้าฝ่ายสุสาน
38 นายธวัชชัย ว่องไวชัยเจริญ กรรมการบริหารและรองหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
      รองผู้จัดการสุสาน
39 นายวันชัย วัชรวิภากร กรรมการบริหาร
40 นายบรรจง ว่องไวตระการ กรรมการบริหาร
41 นายสรายุทธ์ วิจิตรจรัสกุล กรรมการบริหาร
42 นายบรรเจิด ว่องกุศลกิจ กรรมการบริหาร
43 นายสิทธิชัย ว่องเจริญ กรรมการบริหาร
44 นายเงียดฝา โพธินันทวงศ์ กรรมการบริหาร
45 นายภิญโญ วีรกุลวัฒนา กรรมการบริหาร
46 นายวรายุทธ ว่องกิตติกูล กรรมการบริหาร
47 นายไมตรี ว่องไวไพศาล กรรมการบริหาร
48 นายประสาร วณิชกุลนันท์ กรรมการบริหาร
49 นายศักดิ์ชัย ว่องกิตติพงษ์ กรรมการบริหาร
50 นายอุดม ว่องประสพสุข กรรมการบริหาร
51 นายธนุตม์ ธรรมนิมิตโชค กรรมการบริหาร
52 นายวิรัตน์ ศุภรัตนาวงศ์ กรรมการบริหาร
53 กำนันสมศักดิ์ ศิริทองเกษตร กรรมการบริหาร
54 นายวุฒิพงศ์ วงศ์พิทักษ์โรจน์ กรรมการบริหาร
55 นายบุญชัย สวาทยานนท์ กรรมการ
56 นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ
57 นายพิศิษย์ ศิษย์ครองวงศ์ กรรมการ
58 นายสุขสันต์ เจริญพรกุศลกิจ กรรมการ
59 นายภูมิภัทร ว่องประภากร กรรมการ
60 นายสมศักดิ์ ว่องวิชชกร กรรมการ
61 นายประยุทธ ศักดิ์อิสระพงศ์ กรรมการ
62 นายบุญส่ง วัชระวลีกุล กรรมการ
63 นายชัยศักดิ์ ศิลปสรรวิทย์ กรรมการ
64 นายดุสิต ว่องเจริญ กรรมการ
65 นายกิตติศักดิ์ ศุภดารัตนาวงศ์ กรรมการ
66 นายธงชัย วีรกุลวัฒนา กรรมการ
67 นายศักดิ์ เนตรมนต์ประภา กรรมการ
68 นายวสันต์ เซี่ยงว่อง กรรมการ
69 นายวิโรจน์ ฤกษ์เจริญชัย กรรมการ
70 นายนิรันดร์ สุรัชภิญโญกุล กรรมการ
71 นายภูวัติ วิวิธวรรธ์ กรรมการ
72 นายวิทัตย์ วงศ์ภาณุวัฒน์ กรรมการ
73 นายเกษม บุญทาราม กรรมการ
74 นายวิลาศ ว่องเพิ่มผล กรรมการ
75 นายดนัย วังวงศ์ทอง กรรมการ
76 นายเกียรติ เดชอินทรนารักษ์ กรรมการ
77 นายสันติ วงศ์สวัสดิ์เวช กรรมการ
78 นายวีรยุทธ ศิริทองเกษตร กรรมการ
79 นายภาคภูมิ ฤกษ์เจริญชัย กรรมการ
80 นายสรชัย ณรงค์วงศ์วัฒนา กรรมการ
81 นายกัมพล พงศ์คณุตมา กรรมการ
82 นายธวัชชัย อาจศิริวัฒนา กรรมการ
83 นายปรีชา วีรกุลวัฒนา กรรมการ
84 นายศักดิ์ชัย ศุภธนาทรัพย์ กรรมการ
85 นายยุทธนา ว่องธนกุล กรรมการ
86 นายเล็ก ไพศาลเสถียรวงศ์ กรรมการ
87 นายพิทักษ์ ว่องวัฒนกิจ กรรมการ
88 ส.จ. ฝา ศักดิ์อิสระพงศ์ กรรมการ
89 นายธานิน สัจจะบริบูรณ์ กรรมการ

line

 

 

รายนามคณะกรรมการสมัยที่ 17

พุทธศักราช 2551 - 2552

  ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นายวิชัย สวาทยานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร
2 นายสุนทร ว่องกุศลกิจ ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร
3 นายบุญยง สวาทยานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร
4 นายกมล ว่องกุศลกิจ ประธานกิตติมศักดิ์
5 นายฮัก ผาณิตพิเชฐวงศ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
6 นายวิโรจน์ วิจิตรจรัสกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
7 นายสุนทร วงศ์ทวิลาภ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
8 นายเฉวฝัด ธรรมนิมิตโชค ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
9 นายเข็คเชี้ยง แซ่ว่อง ที่ปรึกษามูลนิธิ
10 นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ
11 นายพิชิต บุญญาพิทักษ์ธำรง รองประธานกรรมการ
12 นายสถาพร ว่องธวัชชัย รองประธานกรรมการและหัวหน้าฝ่ายสุสาน
13 นายสุชัย วังเลิศ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้ตรวจสอบ
14 นายอิสระ ว่องกุศลกิจ รองประธานกรรมการ
15 นายพรชัย สวาทยานนท์ รองประธานกรรมการและรองหัวหน้าฝ่ายสุสาน
16 นายวิโรจน์ พิทักษ์ประเวช รองประธานกรรมการและรองเลขานุการไทย
      และ รองหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
17 นายสมเกียรติ ว่องรัตน์วานิช รองประธานกรรมการ
18 นายบุญสุข อมรวิชิตเวช รองประธานกรรมการ
19 นายสันติ ว่องวัฒนกิจ รองประธานกรรมการ
20 นายจิ้นหัง ผาณิตพิเชฐวงศ์ รองประธานกรรมการ
21 นายกีรติ วงศ์วิริยางกูร รองประธานกรรมการ
22 นายออน ว่องไวพานิชย์ รองประธานกรรมการ
23 นาประยุทธ ทัศนานุตริยกุล รองประธานกรรมการ
24 นายไพศาล ว่องไวกลยุทธ์ รองประธานกรรมการ
25 นายทวีวัฒน์ ทวีปิยมาภรณ์ รองประธานกรรมการ
26 นายเจ็ด ศิริทองเกษตร รองประธานกรรมการและหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
      รองหัวหน้าฝ่ายสุสาน
27 นายสกล วีรกุลวัฒนา รองประธานกรรมการ
28 นายสุพิชัย ทัศนานุตริยกุล รองประธานกรรมการ
29 นายสุเชษฐ์ ศศิรัตนนิกุล รองประธานกรรมการ
30 นายอดิศักดิ์ ว่องไวไพโรจน์ กรรมการบริหารและกรรมการเลขานุการภาษาไทย
      ผู้จัดการฝ่ายสุสาน
31 นายบรรจง ว่องไวตระการ กรรมการบริหาร
32 นายวีระวุฒิ วีระกันต์ กรรมการบริหารและกรรมการรองผู้ตรวจสอบบัญชี
33 นายเงียดฝา โพธินันทวงศ์ กรรมการบริหาร
34 นายธวัชชัย ว่องไวชัยเจริญ กรรมการบริหารและรองหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
      รองผู้จัดการสุสาน
35 นายวิรัตน์ ศุภรัตนาวงศ์ กรรมการบริหาร
36 นายวรายุทธ ว่องกิตติกูล กรรมการบริหาร
37 นายสิทธิชัย ว่องเจริญ กรรมการบริหาร
38 นายฝุ่ยหยุน เซี่ยงว่อง กรรมการบริหารและรองหัวหน้าฝ่ายสุสาน
39 นายศักดิ์ชัย ว่องกิตติพงษ์ กรรมการบริหาร
40 นายอุดม ว่องประสพสุข กรรมการบริหาร
41 นายวันชัย วัชรวิภากร กรรมการบริหาร
42 นายไมตรี ว่องไวไพศาล กรรมการบริหาร
43 นายธนุตม์ ธรรมนิมิตโชค กรรมการบริหาร
44 นายสรายุทธ์ วิจิตรจรัสกุล กรรมการบริหาร
45 นายสุรศักดิ์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ กรรมการบริหารและเลขานุการจีน
46 นายมนัส วงศ์วัฒนากูล กรรมการบริหารและรองเลขานุการจีน
      ประชาสัมพันธ์, ผู้จัดการ
47 นายสุรพล ศักดิ์สกุลไกร กรรมการบริหารและรองเหรัญญิก
48 นายปรีชา (ยอด) ว่องวรากร กรรมการบริหารและนายทะเบียน
49 นายบรรเจิด ว่องกุศลกิจ กรรมการบริหาร
50 นายวุฒิพงศ์ วงษ์พิทักษ์โรจน์ กรรมการบริหาร
51 กำนันสมศักดิ์ ศิริทองเกษตร กรรมการบริหาร
52 นายทวีชัย วงศ์ทวิลาภ กรรมการบริหาร
53 นายภิญโญ วีรกุลวัฒนา กรรมการบริหาร
54 นายพลสิทธิ์ ประดิษฐ์วงศ์วาน กรรมการและรองประชาสัมพันธ์
55 นายพิศิษย์ ศิษย์คลองวงศ์ กรรมการ
56 นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ
57 นายปรีชา วีรกุลวัฒนา กรรมการ
58 นายเกียรติ เดชอินทรนารักษ์ กรรมการ
59 นายธานิน สัจจะบริบูรณ์ กรรมการ
60 นายเล็ก ไพศาลเสถียรวงศ์ กรรมการ
61 นายศักดิ์ เนตรมนประภา กรรมการ
62 นายบุญชัย สวาทยานนท์ กรรมการ
63 นายวสันต์ เซี่ยงว่อง กรรมการ
64 นายพิทักษ์ ว่องวัฒนกิจ กรรมการ
65 นายสันติ วงศ์สวัสดิ์เวช กรรมการ
66 นายภูวัต วิวิธวรรธ์ กรรมการ
67 นายยุทธนา ว่องธนกุล กรรมการ
68 นายสมศักดิ์ ว่องวิชชกร กรรมการ
69 นายประยุทธ ศักดิ์อิสระพงศ์ กรรมการ
70 นายวิทัตย์ วงศ์ภาณุวัฒน์ กรรมการ
71 นายชาญชัย วงศ์วัฒนากูล กรรมการ
72 นายเกษม บุญทาราม กรรมการ
73 นายวิลาศ ว่องเพิ่มผล กรรมการ
74 นายบุญส่ง วัชระวลีกุล กรรมการ
75 นายศักดิ์ชัย ศุภธนาทรัพย์ กรรมการ
76 นายประสาน วิมลศิลปวิญญู กรรมการ
77 นายธนาคม ทวีไกรกูล กรรมการ
78 นายธงชัย วีรกุลวัฒนา กรรมการ
79 นายธวัชชัย อาจศิริวัฒนา กรรมการ
80 ส.จ. ฝา ศักดิ์อิสระพงศ์ กรรมการ
81 นายวิโรจน์ ฤกษ์เจริญชัย กรรมการ
82 นายภูมิภัทร ว่องประภากร กรรมการ
83 นายสุขสันต์ เจริญพรกุศลกิจ กรรมการ
84 นายดนัย วังวงศ์ทอง กรรมการ
85 นายทรงศักดิ์ โพธินันทวงศ์ กรรมการ
86 นายสรชัย ณรงค์วงศ์วัฒนา กรรมการ
87 นายทศพล โรจน์ธรรมรักษ์ กรรมการ

 line

 

รายนามคณะกรรมการสมัยที่ 16

พุทธศักราช 2549 - 2550

 

  ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นายวิชัย สวาทยานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร
2 นายสุนทร ว่องกุศลกิจ ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร
3 นายบุญยง สวาทยานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร
4 นายกมล ว่องกุศลกิจ ประธานกิตติมศักดิ์
5 นายฮัก ผาณิตพิเชฐวงศ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
6 นายสุนทร วงศ์ทวิลาภ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
7 นายวิโรจน์ วิจิตรจรัสกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
8 นายเฉว ธรรมนิมิตโชค ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
9 นายเข็คเชี้ยง แซ่ว่อง ที่ปรึกษามูลนิธิ
10 นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ
11 นายพิชิต บุญญาพิทักษ์ธำรง รองประธานกรรมการและเหรัญญิก
12 นายสถาพร ว่องธวัชชัย รองประธานกรรมการและหัวหน้าฝ่ายสุสาน
13 นายสุชัย วังเลิศ รองประธานกรรมการและผู้ตรวจสอบบัญชี
14 นายประยุทธ ทัศนานุตริยกุล รองประธานกรรมการและรองหัวหน้าฝ่ายสุสาน
15 นายพรชัย สวาทยานนท์ รองประธานกรรมการและรองหัวหน้าฝ่ายสุสาน
16 นายเจ็ด ศิริทองเกษตร รองประธานกรรมการ, รองหัวหน้าฝ่ายสุสาน
      และ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
17 นายวิโรจน์ พิทักษ์ประเวช รองประธานกรรมการ, รองเลขานุการ (ไทย)
      และ รองหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
18 นายบุญสุข อมรวิชิตเวช รองประธานกรรมการ
19 นายจิ้นหัง ผาณิตพิเชฐวงศ์ รองประธานกรรมการ
20 นายอิสระ ว่องกุศลกิจ รองประธานกรรมการ
21 นายออน ว่องไวพานิชย์ รองประธานกรรมการ
22 นายทวีวัฒน์ ทวีปิยมาภรณ์ รองประธานกรรมการ
23 นายไพศาล ว่องไวกลยุทธ์ รองประธานกรรมการ
24 นายกีรติ วงศ์วิริยางกูร รองประธานกรรมการ
25 นายสกล วีรกุลวัฒนา รองประธานกรรมการ
26 นายสุเชษฐ์ ศศิรัตนนิกุล รองประธานกรรมการ
27 นายสมเกียรติ ว่องรัตน์วานิช รองประธานกรรมการ
28 นายสันติ ว่องวัฒนกิจ รองประธานกรรมการ
29 นายสุพิชัย ทัศนานุตริยกุล รองประธานกรรมการ
30 นายสุรศักดิ์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ เลขานุการ ภาษาจีน
31 นายมนัส วงศ์วัฒนากูล รองเลขานุการ (จีน) และ ประชาสัมพันธ์
32 นายอดิศักดิ์ ว่องไวไพโรจน์ ลขานุการ ภาษาไทย และ ผู้จัดการสุสาน
33 นายฝุ่ยหยุน แซ่ว่อง รองหัวหน้าฝ่ายสุสาน
34 นายธวัชชัย ว่องไวชัยเจริญ รองหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ และ รองผู้จัดการสุสาน
35 นายวีรวุฒิ วีระกันต์ รองผู้ตรวจสอบบัญชี
36 นายสุรพล ศักดิ์สกุลไกร รองเหรัญญิก
37 นายปรีชา ว่องวรากร นายทะเบียน
38 นายบรรจง ว่องไวตระการ กรรมการบริหาร
39 นายวันชัย วัชรวิภากร กรรมการบริหาร
40 นายสิทธิชัย ว่องเจริญ กรรมการบริหาร
41 นายวรายุทธ ว่องกิตติกูล กรรมการบริหาร
42 นายศักดิ์ชัย ว่องกิตติพงษ์ กรรมการบริหาร
43 นายสรายุทธ์ วิจิตรจรัสกุล กรรมการบริหาร
44 กำนันสมศักดิ์ ศิริทองเกษตร กรรมการบริหาร
45 นายภิญโญ วีรกุลวัฒนา กรรมการบริหาร
46 นายอุดม ว่องประสพสุข กรรมการบริหาร
47 นายเงียดฝา โพธินันทวงศ์ กรรมการบริหาร
48 นายวิรัตน์ ศุภรัตนาวงศ์ กรรมการบริหาร
49 นายไมตรี ว่องไวไพศาล กรรมการบริหาร
50 นายธนุตม์ ธรรมนิมิตโชค กรรมการบริหาร
51 นายบรรเจิด ว่องกุศลกิจ กรรมการบริหาร
52 นายวุฒิพงศ์ วงษ์พิทักษ์โรจน์ กรรมการบริหาร
53 นายประยุทธ ศักดิ์อิสระพงศ์ กรรมการ
54 นายชาญชัย วงศ์วัฒนากูล กรรมการ
55 นายทวีชัย วงศ์ทวิลาภ กรรมการ
56 เรืออากาศตรีสินชัย ว่องประสพสุข กรรมการ
57 นายไพโรจน์ วิวัฒน์รัตนศิริ กรรมการ
58 นายสุขสันต์ เจริญพรกุศลกิจ กรรมการ
59 นายสันติ วงศ์สวัสดิ์เวช กรรมการ
60 นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ
61 นายปรีชา วีรกุลวัฒนา กรรมการ
62 นายเกียรติ เดชอินทรนารักษ์ กรรมการ
63 นายคิ้มเหลียง แซ่ว่อง กรรมการ
64 นายศักดิ์ เนตรมนต์ประภา กรรมการ
65 นายบุญชัย สวาทยานนท์ กรรมการ
66 นายวสันต์ เซี่ยงว่อง กรรมการ
67 นายพิทักษ์ ว่องวัฒนกิจ กรรมการ
68 นายภูวัต วิวิธวรรธ์ กรรมการ
69 นายยุทธนา ว่องธนกุล กรรมการ
70 นายสมศักดิ์ ว่องวิชชกร กรรมการ
71 นายวิทัตย์ วงศ์ภาณุวัฒน์ กรรมการ
72 นายพลสิทธิ์ ประดิษฐ์วงศ์วาน กรรมการ
73 นายเกษม บุญทาราม กรรมการ
74 นายวิลาศ ว่องเพิ่มผล กรรมการ
75 นายบุญส่ง วัชระวลีกุล กรรมการ
76 นายศักดิ์ชัย ศุภธนาทรัพย์ กรรมการ
77 นายประสาน วิมลศิลปวิญญู กรรมการ
78 นายธนาคม ทวีไกรกูล กรรมการ
79 นายชิต โชติพนิชเศรษฐ์ กรรมการ
80 นายธวัชชัย อาจศิริวัฒนา กรรมการ
81 นายฝา ศักดิ์อิสระพงศ์ กรรมการ
82 นายวิโรจน์ ฤกษ์เจริญชัย กรรมการ
83 นายพิศิษย์ ศิษย์คลองวงศ์ กรรมการ
84 นายเล็ก ไพศาลเสถียรวงศ์ กรรมการ

line

 

 

รายนามคณะกรรมการสมัยที่ 15

พุทธศักราช 2547 - 2548

  ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นายวิชัย สวาทยานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร
2 นายสุนทร ว่องกุศลกิจ ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร
3 นายบุญยง สวาทยานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร
4 นายฮัก ผาณิตพิเชฐวงศ์ ประธานกิตติมศักดิ์
5 นายวิโรจน์ วิจิตรจรัสกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
6 นายสุนทร วงศ์ทวิลาภ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
7 นายเฉว ธรรมนิมิตโชค ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
8 นายเข็คเชี้ยง แซ่ว่อง ที่ปรึกษาสมาคม
9 นายกมล ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ
10 นายจิดหงุก แซ่ว่อง รองประธานกรรมการ
11 นายออน ว่องไวพานิชย์ รองประธานกรรมการ
12 นายพิชิต บุญญาพิทักษ์ธำรง รองประธานกรรมการและเหรัญญิก
13 นายสถาพร ว่องธวัชชัย รองประธานกรรมการและหัวหน้าฝ่ายสุสาน
14 นายทวีวัฒน์ ทวีปิยมาภรณ์ รองประธานกรรมการ
15 นายจิ้นหัง ผาณิตพิเชฐวงศ์ รองประธานกรรมการ
16 นายกีรติ วงศ์วิริยางกูร รองประธานกรรมการ
17 นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ รองประธานกรรมการ
18 นายอิสระ ว่องกุศลกิจ รองประธานกรรมการ
19 นายประยุทธ ทัศนานุตริยกุล รองประธานกรรมการ
20 นายสุชัย วังเลิศ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้ตรวจสอบ
21 นายสุรศักดิ์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ กรรมการเลขานุการ ภาษาจีน
22 นายอดิศักดิ์ ว่องไวไพโรจน์ กรรมการเลขานุการ ภาษาไทย
23 นายวิโรจน์ พิทักษ์ประเวช กรรมการรองเลขานุการ ภาษาไทย
24 นายบรรจง ว่องไวตระการ กรรมการรองเหรัญญิก
25 นายวีรวุฒิ วีระกันต์ กรรมการรองผู้ตรวจสอบ
26 นายเงี้ยดฝา โพธินันทวงศ์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
27 นายธวัชชัย ว่องไวชัยเจริญ รองหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
28 นายบุญสุข อมรวิชิตเวช กรรมการบริหาร
29 นายวิรัตน์ ศุภรัตนาวงศ์ กรรมการบริหาร
30 นายวรายุทธ ว่องกิตติกุล กรรมการบริหาร
31 นายสิทธิชัย ว่องเจริญ กรรมการบริหาร
32 นายฝุ่ยหยุน เซี่ยงว่อง กรรมการบริหาร
33 นายสกล วีรกุลวัฒนา กรรมการบริหาร
34 นายศักดิ์ชัย ว่องกิตติพงษ์ กรรมการบริหาร
35 นายเล็ก ไพศาลเสถียรวงศ์ กรรมการบริหาร
36 นายอุดม ว่องประสพสุข กรรมการบริหาร
37 นายวันชัย วัชรวิภากร กรรมการบริหาร
38 นายไมตรี ว่องไวไพศาล กรรมการบริหาร
39 นายธนุตม์ ธรรมนิมิตโชค กรรมการบริหาร
40 นายสรายุทธ์ วิจิตรจรัสกุล กรรมการบริหาร
41 นายเจ็ด ศิริทองเกษตร กรรมการบริหาร
42 นายพิศิษย์ ศิษย์คลองวงศ์ กรรมการ
43 นายปรีชา วีรกุลวัฒนา กรรมการ
44 นายเกียรติ์ เดชอินทรนารักษ์ กรรมการ
45 นายคิ้มเหลียง แซ่ว่อง กรรมการ
46 นายกู้ เนตรมนประภา กรรมการ
47 นายบุญชัย สวาทยานนท์ กรรมการ
48 นายมนัส วงศ์วัฒนากูล กรรมการ
49 นายไพศาล ว่องไวกลยุทธ์ กรรมการ
50 นายวสันต์ เซี่ยงว่อง กรรมการ
51 นายสุรพล ศักดิ์สกุลไกร กรรมการ
52 นายพิทักษ์ ว่องวัฒนกิจ กรรมการ
53 นายสันติ วงศ์สวัสดิ์เวช กรรมการ
54 นายภิญโญ วีรกุลวัฒนา กรรมการ
55 นายสุพิชัย ทัศนานุตริยกุล กรรมการ
56 นายพลากร ว่องวัฒนกิจ กรรมการ
57 นายโป ว่องพานิช กรรมการ
58 นายภูวัต วิวิธวรรธ์ กรรมการ
59 นายยุทธนา วรรณสุข กรรมการ
60 นายสมศักดิ์ ว่องวิชชกร กรรมการ
61 นายยอด แซ่ว่อง กรรมการ
62 นายประยุทธ ศักดิ์อิสระพงศ์ กรรมการ
63 นายสันติ ว่องวัฒนกิจ กรรมการ
64 นายศักดิ์ชัย ศุภธนาทรัพย์ กรรมการ
65 นายบรรเจิด ว่องกุศลกิจ กรรมการ
66 นายวิทัตย์ วงศ์ภาณุวัฒน์ กรรมการ
67 นายสันทิศ วงศ์รุ่งเรืองชัย กรรมการ
68 นายชุนโฝ แซ่ว่อง กรรมการ

 line

 

รายนามคณะกรรมการสมัยที่ 14

พุทธศักราช 2545 - 2546

  ชื่อ สกุล ตำแหน่ง
1 นายวิชัย สวาทยานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร
2 นายบุญยง สวาทยานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์
3 นายตรง วังวิสูตรกูล ที่ปรึกษาสมาคม
4 นายสุนทร ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ
5 นายจิตหงุก แซ่ว่อง รองประธานกรรมการ
6 นายออน ว่องไวพาณิชย์ รองประธานกรรมการ
7 นายเข็คเชี้ยง แซ่ว่อง รองประธานกรรมการ
8 นายกมล ว่องกุศลกิจ รองประธานกรรมการ
9 นายพิชิต บุญญาพิทักษ์ธำรง รองประธานกรรมการและเหรัญญิก
10 นายสถาพร ว่องธวัชชัย รองประธานกรรมการและหัวหน้าฝ่ายสุสาน
11 นายบรรจง ว่องไวตระการ รองประธานกรรมการและรองเหรัญญิก
12 นายทวีวัฒน์ ทวีปิยมาภรณ์ รองประธานกรรมการ
13 นายจิ้นหัง ผาณิตพิเชฐวงศ์ รองประธานกรรมการ
14 นายกีรติ วงศ์วิริยางกูร รองประธานกรรมการ
15 นายสุรศักดิ์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ กรรมการเลขาธิการ ภาษาจีน
16 นายมนัส วงศ์วัฒนากูล กรรมการรองเลขาธิการ
17 นายวิโรจน์ พิทักษ์ประเวช กรรมการเลขาธิการ ภาษาไทย
18 นายสุชัย วังเลิศ กรรมการผู้ตรวจสอบ
19 นายวีรวุฒิ วีระกันต์ กรรมการรองผู้ตรวจสอบ
20 นายบุญสุข อมรวิชิตเวช หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
21 นายวันชัย วัชรวิภากร กรรมการบริหาร
22 นายวิรัตน์ ศุภรัตนาวงศ์ กรรมการบริหาร
23 นายสกล วีรกุลวัฒนา กรรมการบริหาร
24 นายวิรัช วงศ์มโนพานิช กรรมการบริหาร
25 นายประยุทธ ทัศนานุตริยกุล กรรมการบริหาร
26 นายวิชิต ว่องไวไพโรจน์ กรรมการบริหาร
27 นายฝุยหยุน แซ่ว่อง กรรมการบริหาร
28 นายสิทธิชัย ว่องเจริญ กรรมการบริหาร
29 นายศักดิ์ชัย ว่องกิตติพงษ์ กรรมการบริหาร
30 นายเล็ก ไพศาลเสถียรวงศ์ กรรมการบริหาร
31 นายวรายุทธ ว่องกิตติกูล กรรมการ
32 นายอุดม ว่องประสพสุข กรรมการ
33 นายเซ่ก้อง แซ่ว่อง กรรมการ
34 นายกู้ เนตรมนประภา กรรมการ
35 นายคิ้มเหลียง แซ่ว่อง กรรมการ
36 นายกิมตึง แซ่จัง (ว่อง) กรรมการ
37 นายอิสระ ว่องกุศลกิจ กรรมการ
38 นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ
39 นายบุญชัย สวาทยานนท์ กรรมการ
40 นายไพศาล ว่องไวกลยุทธ์ กรรมการ
41 นายพิศิษย์ ศิษย์คลองวงศ์ กรรมการ
42 นายเงี้ยดฝา โพธินันทวงศ์ กรรมการ
43 นายไมตรี ว่องไวไพศาล กรรมการ
44 นายธวัชชัย ว่องไวชัยเจริญ กรรมการ
45 นายสันติ วงศ์สวัสดิเวช กรรมการ
46 นายยุทธ วรรณสุข กรรมการ
47 นายพลากร ว่องวัฒนกิจ กรรมการ
48 นายยุทธนา ว่องระวัง กรรมการ
49 นายสุนีย์ อาจศิริวัฒนา กรรมการ
50 นายวสันต์ เซี่ยงว่อง กรรมการ
51 นายสุรพล ศักดิ์สกุลไกร กรรมการ
52 นายวิวัฒน์ พิทยะปรีชากุล กรรมการ
53 นายกิมง้วน แซ่ว่อง กรรมการ
54 นายสุขสันต์ เจริญพรกุศลกิจ กรรมการ
55 นายเกียรติ์ เดชอินทรนารักษ์ กรรมการ
56 นายปรีชา วีรกุลวัฒนา กรรมการ
57 นายมาโนช ธรณิศร กรรมการ
58 นายเจ็ด ศิริทองเกษตร กรรมการ
59 นายภิญโญ วีรกุลวัฒนา กรรมการ
60 นายสุพิชัย ทัศนานุตริยกุล กรรมการ
61 นายสรายุทธ์ วิจิตรจรัสกุล กรรมการ
62 นายธนุตม์ ธรรมนิมิตโชค กรรมการ
63 นายชัยยงค์ วังวงษ์ทอง กรรมการ
64 นายกมล จิตเจริญทวีโชค กรรมการ
65 นายโป้ ว่องพานิช กรรมการ
66 นายประยุทธ ศักดิ์อิสระพงศ์ กรรมการ
67 นายภูวัต วิวิธวรรธ์ กรรมการ
68 นายวิชารย์ วงศ์ภานุวัฒน์ กรรมการ
69 นายพิทักษ์ ว่องวัฒนกิจ กรรมการ
70 นายชุ้นโฝ แซ่ว่อง กรรมการ

 

 line