มูลนิธิว่องตระกูลสงเคราะห์

คณะกรรมการ สมัยที่ 22

ประธานกรรมการ

wichai

วิชัย สวาทยานนท์

ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร
 
soonthorn

ดร.สุนทร ว่องกุศลกิจ

ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร
 
boonyong

บุญยง สวาทยานนท์

ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร
 
kamon

กมล ว่องกุศลกิจ

ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร
 
wangdonglai1

วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ

ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Head21

พรชัย สวาทยานนท์

ประธานกรรมการ
 
 

 

รายชื่อคณะกรรมการ

ฮัก ผานิตพิเชฐวงศ์

ฮัก ผาณิตพิเชฐวงศ์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 
วิโรจน์ วิจิตรจรัสกุล

วิโรจน์ วิจิตรจรัสกุล

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 
เฉวฝัด ธรรมนิมิตโชค

เฉวฝัด ธรรมนิมิตโชค

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 
สถาพร ว่องธวัชชัย

สถาพร ว่องธวัชชัย

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 
ประยุทธ ทัศนานุตริยกุล

ประยุทธ ทัศนานุตริยกุล

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 
ออน ว่องไวพาณิชย์

ออน ว่องไวพาณิชย์

ที่ปรึกษามูลนิธิ
 
พิชิต บุญญาพิทักษ์ธำรง

พิชิต บุญญาพิทักษ์ธำรง

รองประธานกรรมการ
 
สุชัย วังเลิศ

สุชัย วังเลิศ

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้ตรวจสอบ
 
ดร.อิสระ ว่องกุศลกิจ

ดร.อิสระ ว่องกุศลกิจ

รองประธานกรรมการ
 
ดร.ชนินท์ ว่องกุศลกิจ

ดร.ชนินท์ ว่องกุศลกิจ

รองประธานกรรมการ
 
วิโรจน์ พิทักษ์ประเวช

วิโรจน์ พิทักษ์ประเวช

รองประธานกรรมการ
 
สมเกียรติ ว่องรัตน์วานิช

สมเกียรติ ว่องรัตน์วานิช

รองประธานกรรมการ
 
พิศิษย์ ศิษย์ครองวงษ์

พิศิษย์ ศิษย์ครองวงษ์

รองประธานกรรมการ
 
จิ้นหัง ผาณิตพิเชฐวงศ์

จิ้นหัง ผาณิตพิเชฐวงศ์

รองประธานกรรมการ
 
กีรติ วงศ์วิริยางกูร

กีรติ วงศ์วิริยางกูร

รองประธานกรรมการ
 
ทวีวัฒน์ ทวีปิยมาภรณ์

ทวีวัฒน์ ทวีปิยมาภรณ์

รองประธานกรรมการ
 
เจ็ด ศิริทองเกษตร

เจ็ด ศิริทองเกษตร

รองประธานกรรมการและหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
 
สกล วีรกุลวัฒนา

สกล วีรกุลวัฒนา

รองประธานกรรมการ
 
ไพศาล ว่องไวกลยุทธ

ไพศาล ว่องไวกลยุทธ

รองประธานกรรมการ และ ประธานสุสาน
 
สุเชษฐ์ ศศิรัตนนิกุล

สุเชษฐ์ ศศิรัตนนิกุล

รองประธานกรรมการ
 
บรรเจิด ว่องกุศลกิจ

บรรเจิด ว่องกุศลกิจ

รองประธานกรรมการ และ ประธานเหรัญญิก
 
วุฒิพงศ์ วงษ์พิทักษ์โรจน์

วุฒิพงศ์ วงษ์พิทักษ์โรจน์

รองประธานกรรมการ
 
สุรศักดิ์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ

สุรศักดิ์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ

กรรมการบริหารและเลขานุการจีน
 
มนัส วงศ์วัฒนากูล

มนัส วงศ์วัฒนากูล

กรรมการบริหารและรองเลขานุการจีน ประชาสัมพันธ์
 
อดิศักดิ์ ว่องไวไพโรจน์

อดิศักดิ์ ว่องไวไพโรจน์

กรรมการบริหารและกรรมการเลขานุการภาษาไทย
 
สุรพล ศักดิ์สกุลไกร

สุรพล ศักดิ์สกุลไกร

กรรมการบริหารและรองเหรัญญิก
 
ปรีชา ว่องวรากร

ปรีชา ว่องวรากร

กรรมการบริหารและนายทะเบียน
 
วีระวุฒิ วีระกันต์

วีระวุฒิ วีระกันต์

กรรมการบริหารและกรรมการรองผู้ตรวจสอบบัญชี
 
บุญสุข อมรวิชิตเวช

บุญสุข อมรวิชิตเวช

กรรมการบริหาร
 
สุพิชัย ทัศนานุตริยกุล

สุพิชัย ทัศนานุตริยกุล

กรรมการบริหาร
 
อุดม ว่องประสพสุข

อุดม ว่องประสพสุข

กรรมการบริหาร
 
ธนเทพ วงษ์พิทักษ์โรจน์

ธนเทพ วงษ์พิทักษ์โรจน์

กรรมการบริหาร
 
ธนุตม์ ธรรมนิมิตโชค

ธนุตม์ ธรรมนิมิตโชค

กรรมการบริหาร
 
สรายุทธ์ วิจิตรจรัสกุล

สรายุทธ์ วิจิตรจรัสกุล

กรรมการบริหาร
 
สิทธิชัย ว่องเจริญ

สิทธิชัย ว่องเจริญ

กรรมการบริหาร
 
ภิญโญ วีรกุลวัฒนา

ภิญโญ วีรกุลวัฒนา

กรรมการบริหาร
 
วิรัตน์ ศุภรัตนาวงศ์

วิรัตน์ ศุภรัตนาวงศ์

กรรมการบริหาร
 
ไมตรี ว่องไวไพศาล

ไมตรี ว่องไวไพศาล

กรรมการบริหาร
 
ศักดิ์ชัย ว่องกิตติพงษ์

ศักดิ์ชัย ว่องกิตติพงษ์

กรรมการบริหาร
 
ประสาร วณิชกุลนันท์

ประสาร วณิชกุลนันท์

กรรมการบริหาร
 
อาศิระ ว่องกุลนภาฤทธิ์

อาศิระ ว่องกุลนภาฤทธิ์

กรรมการบริหาร
 
วิโรจน์ ฤกษ์เจริญชัย

วิโรจน์ ฤกษ์เจริญชัย

กรรมการบริหาร
 
บุญชัย สวาทยานนท์

บุญชัย สวาทยานนท์

กรรมการ
 
วสันต์ เซี่ยงว่อง

วสันต์ เซี่ยงว่อง

กรรมการ
 
เหมมิญช์ ว่องมีพรเจริญ

เหมมิญช์ ว่องมีพรเจริญ

กรรมการ
 
วันชัย วัชรวิภากร

วันชัย วัชรวิภากร

กรรมการ
 
ภูมิภัทร ว่องประภากร

ภูมิภัทร ว่องประภากร

กรรมการ
 
สมศักดิ์ ว่องวิชชกร

สมศักดิ์ ว่องวิชชกร

กรรมการ
 
นิรันดร์ สุรัชภิญโญกุล

นิรันดร์ สุรัชภิญโญกุล

กรรมการ
 
ประยุทธ ศักดิ์อิสระพงศ์

ประยุทธ ศักดิ์อิสระพงศ์

กรรมการ
 
บุญส่ง วัชระวลีกุล

บุญส่ง วัชระวลีกุล

กรรมการ
 
ชัยศักดิ์ ศิลป์สรรวิทย์

ชัยศักดิ์ ศิลป์สรรวิทย์

กรรมการ
 
สันติ วงศ์สวัสดิ์เวช

สันติ วงศ์สวัสดิ์เวช

กรรมการ
 
ธนกิตติ วงศ์วิริยะพาณิชย์

ธนกิตติ วงศ์วิริยะพาณิชย์

กรรมการ
 
กัมพล พงศ์คณุตมา

กัมพล พงศ์คณุตมา

กรรมการ
 
กิตติศักดิ์ ศุภาดารัตนาวงศ์

กิตติศักดิ์ ศุภาดารัตนาวงศ์

กรรมการ
 
ธวัชชัย อาจศิริวัฒนา

ธวัชชัย อาจศิริวัฒนา

กรรมการ
 
ธงชัย วีรกุลวัฒนา

ธงชัย วีรกุลวัฒนา

กรรมการ
 
ศักดิ์ชัย ศุภธนาทรัพย์

ศักดิ์ชัย ศุภธนาทรัพย์

กรรมการ
 
ทวีชัย วงศ์ทวิลาภ์

ไพกฤติ วงศ์ทวิลาภ

กรรมการ
 
พิทักษ์ ว่องวัฒนกิจ

พิทักษ์ ว่องวัฒนกิจ

กรรมการ
 
ศักดิ์ เนตร์มนประภา

ศักดิ์ เนตร์มนประภา

กรรมการ
 
ส.จ. ฝา ศักดิ์อิสระพงศ์

ส.จ. ฝา ศักดิ์อิสระพงศ์

กรรมการ
 
จักรคริสต์ มั่นซื่อตรงดี

จักรคริสต์ มั่นซื่อตรงดี

กรรมการ
 
ศักดา ว่องสหตกุลชัย

ศักดา ว่องสหตกุลชัย

กรรมการ
 
ธนภัทร ภคเลิศพงศ์

ธนภัทร ภคเลิศพงศ์ี

กรรมการ
 
ปราโมทย์ วงศ์ลาภทรัพย์ี

ปราโมทย์ วงศ์ลาภทรัพย์

กรรมการ
 
กิตติพงศ์ ไพศาลภาณุมาศ

กิตติพงศ์ ไพศาลภาณุมาศ

กรรมการ
 
อิสระ ว่องธวัชชัย

อิสระ ว่องธวัชชัย

กรรมการ
 
นิพนธ์ พูนพจน์มาศ

นิพนธ์ พูนพจน์มาศ

กรรมการ
 
เลอศักดิ์ วังเลิศ

เลอศักดิ์ วังเลิศ

กรรมการ
 
วิสิทธิ์ ธุวนริน

วิสิทธิ์ ธุวนริน

กรรมการ
 
ธนะสิทธิ์ ว่องไวรารักษ์

ธนะสิทธิ์ ว่องไวรารักษ์

กรรมการ