ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

 

 

ระดับปริญญาเอก-โท

 

ลำดับ  ชื่อ
นามสกุล ระดับการศึกษา
1 นายไพศาล ว่องไวกลยุทธ์ ปริญญาเอก
2 น.ส.จริยา ทัศนานุตริยกุล ปริญญาโท
3 นายภัทรพล ไพศาลภาณุมาศ ปริญญาโท

 

 

ระดับปริญญาตรี

 
ลำดับ ชื่อ นามสกุล ระดับการศึกษา
1 น.ส.ทิพวรรณ ว่องทวีเจริญพร ปริญญาตรี
2 น.ส.คุณัญญา จิตเจริญทวีโชค ปริญญาตรี
3 น.ส.จิรนันท์ ฤกษ์เจริญชัย ปริญญาตรี
4 น.ส.ณลินศ์ ว่องพีรพัฒน์ ปริญญาตรี
5 น.ส.นันทพร วีรกุลวัฒนา ปริญญาตรี
6 น.ส.นพรัตน์ วิวัฒน์ปัญญาพร ปริญญาตรี
7 น.ส.นพวรรณ วงศ์มหาชัย ปริญญาตรี
8 น.ส.วิรดา เหล่าคงถาวร ปริญญาตรี
9 นายวิษณุ วงศ์วัฒนากูล ปริญญาตรี
10 นายศุภวิชญ์ ว่องไวชัยเจริญ ปริญญาตรี
11 น.ส.จารุวรรณ ว่องวงศ์อารี ปริญญาตรี
12 น.ส.ชนิสรา จิตเจริญทวีโชค ปริญญาตรี
13 น.ส.ณิชาภัทร วิกรมเกษม ปริญญาตรี
14 น.ส.ธัญชนก วงศ์ทวิลาภ ปริญญาตรี
15 น.ส.ภริณ ศศิรัตนนิกุล ปริญญาตรี
16 น.ส.มนัสนันท์ โรจนธรรมเจริญ ปริญญาตรี
17 น.ส.ศศิธร ไพศาลภาณุมาศ ปริญญาตรี
18 น.ส.อรยา อาจศิริวัฒนา ปริญญาตรี
19 น.ส.ชัญญาพัทธ์ ปัญญาภาส ปริญญาตรี
20 น.ส.ญาณิศา ว่องกุศลกิจ ปริญญาตรี
21 น.ส.ทิพย์วารี ทัศนานุตริยกุล ปริญญาตรี
22 น.ส.ภัคจิรา ศุภธนาทรัพย์ ปริญญาตรี
23 น.ส.สุชาดา วังเลิศ ปริญญาตรี
24 น.ส.อริสรา ว่องไวตระการ ปริญญาตรี
25 นายกิตติธัช ว่องกิจอุสาหะ ปริญญาตรี
26 นายญาณภัทร ว่องกุศลกิจ ปริญญาตรี
27 น.ส.ณัฐชา วีรกุลวัฒนา ปริญญาตรี
28 นายทศพร ทัศนานุตริยกุล ปริญญาตรี
29 น.ส.ธนพร ธรณิศร ปริญญาตรี
30 นายสิรวิชญ์ สินธนไพบูลย์ ปริญญาตรี
31 น.ส.อทิตา บรรยงคนันท์ ปริญญาตรี
 
 
 
 
 

ระดับอนุปริญญาตรี - มัธยมศึกษ

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ระดับการศึกษา
1 น.ส.สรินทร์ณา ธรรมนิมิตโชค ปวช.
2 น.ส.กัญญ์วรา ว่องวัฒนกิจ ม.6
3 น.ส.ชนัญญ์ชิดา ว่องพีรพัฒน์ ม.6
4 น.ส.ดุลยรัตน์ ว่องสุวรรณสาร ม.6
5 นายนวพรรษ สินธนไพบูลย์ ม.6
6 น.ส.พิมนภัทร์ เวชกุลไชยพงศ์ ม.6
7 น.ส.พริมา บรรยงคนันท์ ม.6
8 น.ส.ภัคมณฑน์ เจริญกิจโชติภัทร์ ม.6
9 น.ส.วิชยา เนตรมนต์ประภา ม.6
10 น.ส.สโรชา ทวีไกรกูล ม.6
11 นายสุวสิทธิ์ จิตรโรจนรักษ์ ม.6
12 น.ส.กุลรัตน์ ว่องถาวรกิจ ม.5
13 น.ส.ฐานิตา ว่องทวีทรัพย์ดี ม.5
14 นายณัฐพล โรจนธรรมมเจริญ ม.5
15 นายธนวัฒน์ ธนัทนิธิกร ม.5
16 น.ส.ธนัญญา ว่องไวตระการ ม.5
17 นายธีรกร เซี่ยงว่อง ม.5
18 น.ส.นันท์พัชร์ ธรรมนิมิตโชค ม.5
19 น.ส.บุญยธิดา ศิลป์สรรวิทย์ ม.5
20 น.ส.พัชรมัย เซี่ยงว่อง ม.5
21 นายพิสิษฐ์ โรจนธรรมมเจริญ ม.5
22 น.ส.ภัทริน ว่องไวพาณิชย์ ม.5
23 น.ส.รมิดา เซี่ยงว่อง ม.5
24 นายวิชยุตม์ ว่องวัฒนกิจ ม.5
25 น.ส.วณิชญา ว่องไวพาณิชย์ ม.5
26 น.ส.สริตา วงศ์คฤหตระการ ม.5
27 น.ส.กมลกร ประดิษฐ์วงศ์วาน ม.4
28 น.ส.ชลลดา ทัศนานุตริยกุล ม.4
29 น.ส.ญาณิศา สินธนไพบูลย์ ม.4
30 น.ส.พัชรพร ล่องสุวรรณา ม.4
31 น.ส.พรญาณี จิตรโรจนรักษ์ ม.4
32 น.ส.ศรัลวริลณ์ ว่องอุดมธนกุล ม.4
33 น.ส.กัญญภัสสร์ บุญญาพิทักษ์ธำรง ม.3
34 นายณภัทรชัย ทัศนานุตริยกุล ม.3
35 น.ส.ศรัญญ์รัชต์ ว่องไชยกุล ม.3
36 นายสิรวิชญ์ เอกสิทธิ์ชัยพงศ์ ม.3
37 นายอิทธิวัฒน์ ว่องกิตติพงษ์ ม.3
38 ด.ญ.กานติมา เจริญกิจ ม.2
39 น.ส.กานต์พิชชา วีรกุลวัฒนา ม.2
40 ด.ช.ชลิต วีรกุลวัฒนา ม.2
41 ด.ญ.ญานิศา ทัศนานุตริยกุล ม.2
42 ด.ญ.ณัฏฐณิชา วิวัฒน์ภาสวร ม.2
43 ด.ญ.ณัฐณิชา ทัศนานุตริยกุล ม.2
44 นายณัฐสิทธิ์ โรจนธรรมเจริญ ม.2
45 ด.ช.ปพนพัชร์ บรรยงคนันท์ ม.2
46 นายปิยวัฒน์ โรจนธรรมเจริญ ม.2
47 นายพิพัฒน์ ว่องไวตระการ ม.2
48 ด.ช.ภัทรกร ทัศนานุตริยกุล ม.2
49 นายวิศิษฐ์ศรา ว่องอุดมธนกุล ม.2
50 ด.ช.ศุภวิชญ์ ว่องวงศ์อารี ม.2
51 ด.ญ.ศศกรณ์ พันธ์เรืองวงศ์ ม.2
52 ด.ญ.สุภชา ประดิษฐ์วงศ์วาน ม.2
53 ด.ญ.สราลี บรรยงคนันท์ ม.2
54 ด.ช.อนพัทย์ บุญญาพิทักษ์ธำรง ม.2
55 ด.ญ.กชมน ว่องไวพานิชย์ ม.1
56 ด.ช.กฤตภาส ว่องสุวรรณา ม.1
57 ด.ช.ชัชพงศ์ วิวัฒน์ภาสวร ม.1
58 ด.ญ.ชนินาถ ว่องไวตระการ ม.1
59 ด.ช.ธนกฤต ศิริทองเกษตร ม.1
60 ด.ช.นครินทร์ ว่องไวพิพัฒน์ ม.1
61 ด.ช.นนทพัทธ์ จิตรโรจนรักษ์ ม.1
62 ด.ช.พงษ์บุริศร์ ว่องไชยกุล ม.1
63 ด.ญ.รัตนาวรรณ วัชรทวีทรัพย์ ม.1

 

 

ระดับประถมศึกษา

 

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ระดับการศึกษา
1 ด.ญ.จิดาภา ว่องกิจอุสาหะ ป.6
2 ด.ญ.ณิชชยา ทัศนานุตริยกุล ป.6
3 ด.ญ.ธัญรดี วงษ์พิทักษ์โรจน์ ป.6
4 ด.ญ.พิชญ์สินี ว่องกิตติพงษ์ ป.6
5 ด.ญ.พีรยา ว่องทวีทรัพย์ดี ป.6
6 ด.ญ.วราภรณ์ ว่องไวตระการ ป.6
7 ด.ญ.วริศรา วิมลศิลปวิญญู ป.6
8 ด.ช.สุรวิทย์ชัย ทัศนานุตริยกุล ป.6
9 ด.ช.ฐิตาวีร์ ธรรมนิมิตโชค ป.5
10 ด.ช.ณัฐภัทร ไพศาลภาณุมาศ ป.5
11 ด.ช.ทัศน์เทพ ทัศนานุตริยกุล ป.5
12 ด.ญ.ธัญชนก ศิริธรรมขันติ ป.5
13 ด.ญ.นาถลดา แก้วนิมิตรชัย ป.5
14 ด.ช.นวพล ศุภาดารัตนาวงศ์ ป.5
15 ด.ญ.พิชญา ว่องกิตติพงษ์ ป.5
16 ด.ช.พิชัยยุทธ ว่องปัญญวัฒน์ ป.5
17 ด.ญ.วศินี วิมลศิลปวิญญู ป.5
18 ด.ญ.อนุธิดา เหล่าคงถาวร ป.5
19 ด.ญ.นันท์นภัส จิตรโรจนรักษ์ ป.4
20 ด.ช.ปุณยธิษณ์ เกียรติรุ่งศักดิ์ ป.4
21 ด.ญ.พิชญภัค ไพศาลภาณุมาศ ป.4
22 ด.ญ.พัทธ์ธีรา ว่องไวตระการ ป.4
23 ด.ช.วชิรวิชญ์ ว่องสุวรรณสาร ป.4
24 ด.ช.สหรัถ ศิริธรรมขันติ ป.4
25 ด.ญ.สุธาวัลนี ทัศนานุตริยกุล ป.4