ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

 

 

ระดับปริญญาเอก-โท

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ระดับการศึกษา
1 นายสมหวัง           ว่องไวไพศาล ปริญญาเอก
2 น.ส. สุรีพร             ณรงค์วงศ์วัฒนา ปริญญาเอก
3 น.ส. กนกวรรณ     จิตรโรจนรักษ์ ปริญญาโท
4 น.ส. กัญญณัฐ       วีรกุลวัฒนา ปริญญาโท
5 น.ส. ธัญญาพร       เหล่าคงถาวร ปริญญาโท
6 นายพนมกร           ศิริทองเกษตร ปริญญาโท
7 น.ส. พัฒนาพร       จันทร์อ่อน ปริญญาโท
8 นายวิศิษย์ศักดิ์       ณรงค์วงศ์วัฒนา ปริญญาโท
9 น.ส. สุจิตรา           กิจอารีวรรณ ปริญญาโท
10 น.ส. สุชาดา           จิตรโรจนรักษ์ ปริญญาโท
11 นายเอกชัย             ภคเลิศพงศ์ ปริญญาโท
12 น.ส. อังวิภา           อมรวิชิตเวช ปริญญาโท
13 น.ส. อมลวรรณ     วงศ์มหาชัย ปริญญาโท

 

 

 

ระดับปริญญาตรี

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ระดับการศึกษา
1 น.ส. ชลียา           วิเศษศรีพงษ์ ปริญญาตรี
2 นายตรีฉัตร           วีรกุลวัฒนา ปริญญาตรี
3 นายทรงยศ           วีรกุลวัฒนา ปริญญาตรี
4 นายสุภเวช           เลิศประสบสุข ปริญญาตรี
5 น.ส. ละอองดาว   อมรวิชิตเวช ปริญญาตรี
6 น.ส. นานาพร       วงศ์วัฒนากูล ปริญญาตรี
7 น.ส. ณัฐธิดา         โชคสมงาม ปริญญาตรี
8 น.ส. ณลินศ์         ว่องพีรพัฒน์ ปริญญาตรี
9 น.ส. ทิพวรรณ       ว่องทวีเจริญพร ปริญญาตรี
10 น.ส. ธาวินี           ว่องเจริญสิน ปริญญาตรี
11 น.ส. ธิฆัมพร         ธรณิศร ปริญญาตรี
12 นายปัญญากร     ว่องวิชชกร ปริญญาตรี
13 นายพิพัฒน์         วิวัฒน์ปัญญาพร ปริญญาตรี
14 น.ส. พรนภัส         พลอยปาริชาต ปริญญาตรี
15 น.ส. คุณัญญา     จิตเจริญทวีโชค ปริญญาตรี
16 น.ส. จิรนันท์         ฤกษ์เจริญชัย ปริญญาตรี
17 น.ส. นันทพร         วีรกุลวัฒนา ปริญญาตรี
18 น.ส. นพวรรณ       วงศ์มหาชัย ปริญญาตรี
19 นายวิษณุ             วงศ์วัฒนากูล ปริญญาตรี
20 น.ส. สุดารัตน์       มงคลธนทรัพย์ ปริญญาตรี
21 น.ส. จารุวรรณ     ว่องวงศ์อารี ปริญญาตรี
22 นายเจตณัฐ           ทัศนานุตริยกุล ปริญญาตรี
23 น.ส. มนัสนันท์       โรจนธรรมเจริญ ปริญญาตรี
24 น.ส. ศศิธร             ไพศาลภาณุมาศ ปริญญาตรี
25 น.ส. หทยา           ทวีไกรกุล ปริญญาตรี
26 น.ส. อรยา             อาจศิริวัฒนา ปริญญาตรี
27 น.ส. ญาณิศา        ว่องกุศลกิจ ปริญญาตรี
28 น.ส. ปวีณา           ว่องวรากร ปริญญาตรี
29 น.ส. ภัคจิรา         ศุภธนาทรัพย์ ปริญญาตรี
30 นายวรรธนัย         ธรรมนิมิตโชค ปริญญาตรี
31 น.ส. สุชาดา         วังเลิศ ปริญญาตรี
32 น.ส. อริสรา         ว่องไวตระการ ปริญญาตรี

 

ระดับอนุปริญญาตรี - มัธยมศึกษา

 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ระดับการศึกษา
1 นายกิตติธัช           อาจศิริวัฒนา ปวช.1
2 นายกันตพงษ์         ทัศนานุตริยกุล ม.6
3 นายชัยรัตน์           ว่องไวพานิชย์ ม.6
4 น.ส. ณัฐชา             วีรกุลวัฒนา ม.6
5 นายทศพร               ทัศนานุตริยกุล ม.6
6 นายธภัทร               ศศิรัตนนิกุล ม.6
7 นายพีระพงศ์           วิวัฒน์ภาสวร ม.6
8 น.ส. พรสินี             จิตรโรจนรักษ์ ม.6
9 น.ส. รัญชนา           ว่องไวเกรียงไกร ม.6
10 น.ส. อารียา             เลิศประสบสุข ม.6
11 น.ส. อทิตา               บรรยงคนันท์ ม.6
12 น.ส. กัญญ์วรา         ว่องวัฒนกิจ ม.5
13 น.ส. ดุลยรัตน์         ว่องสุวรรณสาร ม.5
14 น.ส. ภัคมณฑน์       เจริญกิจโชติภัทร์ ม.5
15 น.ส. วิชยา               เนตรมนต์ประภา ม.5
16 นายสรวิศ                 โชคสมงาม ม.5
17 นายสุวสิทธิ์             จิตรโรจนรักษ์ ม.5
18 น.ส. สโรชา             ทวีไกรกุล ม.5
19 นายณัฐพล             โรจนธรรมเจริญ ม.4
20 น.ส. ธนัญญา         ว่องไวตระการ ม.4
21 นายธนวัฒน์           ธนัทนิธิกร ม.4
22 นายธีรกร                 เซี่ยงว่อง ม.4
23 น.ส. นันท์พัชร์         ธรรมนิมิตโชค ม.4
24 น.ส. บุญยธิดา         ศิลป์สรรวิทย์ ม.4
25 น.ส. ภัทริน             ว่องไวพาณิชย์ ม.4
26 น.ส. รมิดา             เซี่ยงว่อง ม.4
27 นายวิชยุตม์           ว่องวัฒนกิจ ม.4
28 น.ส. วณิชญา       ว่องไวพาณิชย์ ม.4
29 น.ส. กมลกร         ประดิษฐ์วงศ์วาน ม.3
30 น.ส. จุฬาลักษณ์   วิสูตรสกุลศักดิ์ ม.3
31 ด.ญ. ชลลดา         ทัศนานุตริยกุล ม.3
32 ด.ช. ธนวัฒน์         วีรกุลวัฒนา ม.3
33 ด.ญ. พัชรพร         ล่องสุวรรณา ม.3
34 น.ส. พัชรมัย           เซี่ยงว่อง ม.3
35 ด.ญ. พรญาณี       จิตรโรจนรักษ์            ม.3
36 น.ส. วรรณพร         วิสูตรสกุลศักดิ์ ม.3
37 นายวศินชัย           วิกรมเกษม ม.3
38 น.ส. ศรัลวริลณ์     ว่องอุดมธนกุล ม.3
39 ด.ญ. กัญญภัสสร์ บุญญาพิทักษ์ธำรง ม.2
40 ด.ช. ณภัทรชัย       ทัศนานุตริยกุล ม.2
41 ด.ญ. ศรัญญ์รัชต์   ว่องไชยกุล ม.2
42 ด.ญ. สุภชา           ประดิษฐ์วงศ์วาน ม.2
43 ด.ช. อิทธิวัฒน์       ว่องกิตติพงษ์ ม.2
44 ด.ญ. กานติมา       เจริญกิจ ม.1
45 ด.ญ. กานต์พิชชา   วีรกุลวัฒนา ม.1
46 ด.ช. ชลิต               วีรกุลวัฒนา ม.1
47 ด.ญ. ญานิศา         ทัศนานุตริยกุล ม.1
48 ด.ญ. ณัฏฐณิชา     วิวัฒน์ภาสวร ม.1
49 ด.ญ. ณัฐณิชา       ทัศนานุตริยกุล ม.1
50 ด.ช.   ณัฐสิทธิ์         โรจนธรรมเจริญ ม.1
51 ด.ช. พิพัฒน์           ว่องไวตระการ ม.1
52 ด.ช. ภัทรกร           ทัศนานุตริยกุล ม.1
53 ด.ช. วิศิษฐ์ศรา     ว่องอุดมธนกุล ม.1
54 ด.ช. ศุภวิชญ์         ว่องวงศ์อารี ม.1
55 ด.ญ. ศศกรณ์       พันธ์เรืองวงศ์ ม.1
56 ด.ญ. สราลี           บรรยงคนันท์ ม.1
57 ด.ช. อนพัทย์         บุญญาพิทักษ์ธำรง ม.1

 

 

 

ระดับประถมศึกษา

 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ระดับการศึกษา
1 ด.ญ. กชมน             ว่องไวพานิชย์ ป.6
2 ด.ช. กฤตภาส         ว่องสุวรรณา ป.6
3 ด.ช. ชัชพงศ์             วิวัฒน์ภาสวร ป.6
4 ด.ญ. ณิชานันทน์     ปัญญาภาส ป.6
5 ด.ช. นครินทร์           ว่องไวพิพัฒน์ ป.6
6 ด.ช. นนทพัทธ์         จิตรโรจนรักษ์ ป.6
7 ด.ช. พงษ์บุริศร์       ว่องไชยกุล ป.6
8 ด.ญ. รัตนาวรรณ     วัชรทวีทรัพย์ ป.6
9 ด.ญ. จิดาภา           ว่องกิจอุสาหะ ป.5
10 ด.ช. ฐิตวีร์               ธรรมนิมิตโชค ป.5
11 ด.ญ. ดวงกนก         ฤกษ์เจริญชัย ป.5
12 ด.ญ. พิชญ์สินี         ว่องกิตติพงษ์ ป.5
13 ด.ญ. พีรยา             ว่องทวีทรัพย์ดี ป.5
14 ด.ญ. วราภรณ์         ว่องไวตระการ ป.5
15 ด.ช. สุรวิทย์ชัย       ทัศนานุตริยกุล ป.5
16 ด.ช. ณัฐภัทร           ไพศาลภาณุมาศ ป.4
17 ด.ช. ทัศน์เทพ         ทัศนานุตริยกุล ป.4
18 ด.ช. นวพล             ศุภาดารัตนาวงศ์ ป.4
19 ด.ญ. นาถลดา       ภคเลิศพงศ์ ป.4
20 ด.ญ. พิชญา           ว่องกิตติพงษ์ ป.4
21 ด.ญ. วศินี               วิมลศิลปวิญญู ป.4
22 ด.ญ. สิรตา             ณรงค์วงศ์วัฒนา ป.4