กำหนดรับรางวัลการศึกษา

ตั้งแต่ 6 ธันวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560


 

น้องๆ ตระกูลว่อง ตรวจเช็ครายชื่อและรับรางวัลการศึกษาได้ตามรายละเอียดค่ะโดยนำหนังสือตอบรับจากมูลนิธิฯ หรือสำเนาบัตรประชาชน, บัตรประจำตัวนักเรียน-นักศึกษา มาแสดงเพื่อรับเงินรางวัลค่ะ

  1. เขตกรุงเทพฯ / บางลี่ / ทุ่งคอก / อู่ทอง / นครปฐม / ระยอง / สระยายโสม    ติดต่อรับรางวัลที่สำนักงานหนองแขม กรุงเทพฯ(ยกเว้นวันหยุดและเสาร์/อาทิตย์)
  2. เขตห้วยกระบอกติดต่อรับรางวัลที่ คุณเจ็ด ศิริทองเกษตรโทร. 032-291-095
  3. เขตลูกแกติดต่อรับรางวัลที่ คุณกีรติ วงศ์วิริยางกูรโทร. 089-985-3486
  4. เขตบ้านโป่งติดต่อรับรางวัลที่ คุณสุพิชัยทัศนานุตริยกุลโทร. 086-754-2673

 

 

 

เขตกรุงเทพ

ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

ระดับการศึกษา

1

น.ส. จิรวรรณ         ฤกษ์เจริญชัย

     ปริญญาตรี

2

น.ส. ละอองดาว     อมรวิชิตเวช

     ปริญญาตรี

3

นายกิจธนนันท์       พิทักษ์ประเวช

     ปริญญาตรี

4

น.ส. ช้องมาศ         วิกรมเกษม

     ปริญญาตรี

5

น.ส. นานาพร         วงศ์วัฒนากูล

     ปริญญาตรี

6

น.ส. ปภาวี             ว่องวรากร

     ปริญญาตรี

7

น.ส. ธาวินี               ว่องเจริญสิน

     ปริญญาตรี

8

นายปัญญากร         ว่องวิชชกร

     ปริญญาตรี

9

น.ส. พรนภัส         พลอยปาริชาต

     ปริญญาตรี

10

น.ส. จิรนันท์           ฤกษ์เจริญชัย

     ปริญญาตรี

11

น.ส. นพวรรณ       วงศ์มหาชัย

     ปริญญาตรี

12

น.ส. มนัสนันท์       โรจนธรรมเจริญ

     ปริญญาตรี

13

น.ส. ชัชวรรณ       ว่องไวตระการ

     ม.6

14

น.ส. ญาณิศา         ว่องกุศลกิจ

     ม.6

15

น.ส. ปวีณา           ว่องวรากร

     ม.6

16

น.ส. สุชาดา           วังเลิศ

     ม.6

17

นายชัยรัตน์           ว่องไวพานิชย์

     ม.5

18

นายชวัณวิชญ์       ว่องไวไพศาล

     ม.5

19

นายญาณภัทร       ว่องกุศลกิจ

     ม.5

20

น.ส. พรสินี           จิตรโรจนรักษ์

     ม.5

21

น.ส. อัญชลี           โพธินันทวงศ์

     ม.5

22

น.ส. ดุลยรัตน์       ว่องสุวรรณสาร

     ม.4

23

นายสุวสิทธิ์           จิตรโรจนรักษ์

     ม.4

24

ด.ช. พิสิษฐ์           โรจนธรรมเจริญ

     ม.3

25

น.ส. รมิดา             เซี่ยงว่อง

     ม.3

26

น.ส. ศุภิสรา           ว่องไวไพศาล

     ม.3

27

นายสุวิศิษฏ์           จิตรโรจนรักษ์

     ม.3

28

ด.ญ. พรญาณี         จิตรโรจนรักษ์

     ม.2

29

นายวศินชัย             วิกรมเกษม

     ม.2

30

ด.ญ. กัญญภัสสร์   บุญญาพิทักษ์ธำรง

     ม.1

31

ด.ญ. ศรัญญรัชต์     ว่องไชยกุล

     ม.1

32

ด.ญ. ศศกรณ์           พันธ์เรืองวงศ์

     ป.6

33

ด.ช. อนพัทย์           บุญญาพิทักษ์ธำรง

     ป.6

34

ด.ญ. ชนินาถ           ว่องไวตระการ

     ป.5

35

ด.ช. นนทพัทธ์       จิตรโรจนรักษ์

     ป.5

36

ด.ช. พงษ์บุริศร์       ว่องไชยกุล

     ป.5

เขตบางลี่

ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

ระดับการศึกษา

1

นายสุภเวช               เลิศประสบสุข

     ปริญญาตรี

2

นายณัฐภัทร             เลิศประสบสุข

     ปริญญาตรี

3

นายนนทพัทธ์         เลิศประสบสุข

     ปริญญาตรี

4

น.ส. ณัฏฐินี           ว่องวัฒนกิจ

     ม.6

5

นายสิรวิชญ์           สินธนไพบูลย์

     ม.6

6

น.ส. อารียา             เลิศประสบสุข

     ม.5

7

น.ส. กัญญ์วรา       ว่องวัฒนกิจ

     ม.4

8

นายวิชยุตม์           ว่องวัฒนกิจ

     ม.3

9

ด.ญ. ญาณิศา         สินธนไพบูลย์

     ม.2

เขตทุ่งคอก

ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

ระดับการศึกษา

1

น.ส. พัชราภรณ์     ว่องกิตติกูล

     ปริญญาตรี

2

น.ส. ศุภนิดา         ว่องกิตติกูล

     ปริญญาตรี

3

นายพีระพงศ์         วิวัฒน์ภาสวร

     ม.5

4

นายพงศกร             ว่องกิจอุสาหะ

     ม.3

5

นายภาณุวัฒน์         จิตรโรจนรักษ์

     ม.3

6

ด.ญ. ณัฏฐณิชา       วิวัฒน์ภาสวร

     ป.6

7

ด.ช. ชัชพงศ์           วิวัฒน์ภาสวร

     ป.5

8

ด.ญ. จิดาภา             ว่องกิจอุสาหะ

     ป.4

เขตอู่ทอง

ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

ระดับการศึกษา

1

นายณภัทร               ว่องไวพาณิชย์

     ม.6

2

น.ส. รัญชนา           ว่องไวเกรียงไกร

     ม.5

3

น.ส. วิชยา                 เนตรมนต์ประภา

     ม.4

4

ด.ญ. ภัทริน               ว่องไวพาณิชย์

     ม.3

5

ด.ญ. วณิชญา           ว่องไวพาณิชย์

     ม.3

6

ด.ช. อิทธิวัฒน์         ว่องกิตติพงษ์

     ม.1

7

ด.ช. นครินทร์         ว่องไวพิพัฒน์

     ป.5

8

ด.ญ. พิชญ์สินี         ว่องกิตติพงษ์

     ป.4

เขตนครปฐม

ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

ระดับการศึกษา

1

น.ส. ญาณี             โชคสมงาม

   ปริญญาตรี

2

นายพงศกร           โชคสมงาม

   ปริญญาตรี

3

น.ส. ณัฐธิดา         โชคสมงาม

   ปริญญาตรี

4

น.ส. พิมพิศา         ธรณิศร

   ปริญญาตรี

5

น.ส. ภัคจิรา           ศุภธนาทรัพย์

   ม.6

6

ด.ญ. พีรยา             ว่องทวีทรัพย์ดี

   ป.4

เขตระยอง

ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

ระดับการศึกษา

1

น.ส. ภริณ             ศศิรัตนนิกุล

   ปริญญาตรี

2

นายธภัทร             ศศิรัตนนิกุล

   ม.5

เขตสระยายโสม

ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

ระดับการศึกษา

1

ด.ญ. ศรัลวริลณ์     ว่องอุดมธนกุล

   ม.2

2

ด.ช. สุวิรัชย์             ว่องอุดมธนกุล

   ป.6

เขตห้วยกระบอก

ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

ระดับการศึกษา

1

น.ส. น้ำทิพย์           พิทักษ์เนติกุล

   ปริญญาตรี

2

น.ส. วรนุช             ศิริทองเกษตร

   ปริญญาตรี

3

นายวรพงษ์             ณรงค์วงศ์วัฒนา

   ปริญญาตรี

4

น.ส. จิณห์วรา         เอกสิทธิ์ชัยพงศ์

   ปริญญาตรี

5

น.ส. ทิพวรรณ       ว่องทวีเจริญพร

   ปริญญาตรี

6

น.ส. พัชรา             ว่องเจริญ

   ปริญญาตรี

7

น.ส. วิรดา                 เหล่าคงถาวร

   ปริญญาตรี

8

น.ส. ณลินศ์             ว่องพีรพัฒน์

   ปริญญาตรี

9

นายวิษณุ                   วงศ์วัฒนากูล

   ปริญญาตรี

10

น.ส. สุพัตรา             แซ่หวาง

   ปริญญาตรี

11

   น.ส. ศศิธร                 ไพศาลภาณุมาศ

   ปริญญาตรี

12

น.ส. สุดารัตน์         มงคลธนทรัพย์

   ปริญญาตรี

13

น.ส. อริสรา             ว่องไวตระการ

   ม.6

14

น.ส. ชนัญญ์ชิดา     ว่องพีรพัฒน์

   ม.4

15

น.ส. ภัคมณฑน์       เจริญกิจโชติภัทร์

   ม.4

16

น.ส.ธนัญญา           ว่องไวตระการ

   ม.3

17

นายวรเมธ               เหล่าคงถาวร

   ม.3

18

ด.ญ. จุฬาลักษณ์     วิสูตรสกุลศักดิ์

   ม.2

19

ด.ญ. วรรณพร         วิสูตรสกุลศักดิ์

   ม.2

20

   ด.ญ. สิรีธร                 วุฒิจินดาสกุล

   ม.2

21

ด.ญ. กานติมา           เจริญกิจ

   ม.1

22

ด.ช. สิรวิชญ์               เอกสิทธิ์ชัยพงศ์

   ม.1

23

ด.ช. ปิยวัฒน์             โรจนธรรมเจริญ

   ป.6

24

ด.ช. พิพัฒน์               ว่องไวตระการ

   ป.6

25

ด.ญ. สุภชา                 ประดิษฐ์วงศ์วาน

   ป.6

26

ด.ญ. วราภรณ์           ว่องไวตระการ

   ป.4

เขตลูกแก

ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

ระดับการศึกษา

1

นายณฐมนฑน์         ปัญญาภาส

   ปริญญาตรี

2

นายกันต์พัฒน์         ธรรมนิมิตโชค

   ม.6

3

น.ส. ชัญญาพัทธ์     ปัญญาภาส

   ม.6

4

นายวรรธนัย             ธรรมนิมิตโชค

   ม.6

5

น.ส. กัลยกร             ธรรมนิมิตโชค

   ม.5

6

น.ส. นันท์พัชร์         ธรรมนิมิตโชค

   ม.3

7

น.ส. บุญยธิดา         ศิลป์สรรวิทย์

   ม.3

8

น.ส. สรินทร์ณา       ธรรมนิมิตโชค

   ม.3

9

นายสรัช                     วัชรทวีทรัพย์

   ม.3

10

น.ส. ณัฐนิช               ธรรมนิมิตโชค

   ม.2

11

ด.ญ. พัชรพร           ล่องสุวรรณา

   ม.2

12

ด.ญ. พัชรมัย           เซี่ยงว่อง

   ม.2

13

ด.ช. กฤตภาส         ว่องสุวรรณา

   ป.5

14

ด.ญ. ณิชานันทน์     ปัญญาภาส

   ป.5

15

ด.ญ. รัตนาวรรณ     วัชรทวีทรัพย์

   ป.5

เขตบ้านโป่ง

ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

ระดับการศึกษา

1

นายตรีฉัตร             วีรกุลวัฒนา

   ปริญญาตรี

2

นายทรงยศ             วีรกุลวัฒนา

   ปริญญาตรี

3

น.ส. ชลียา                 วิเศษศรีพงษ์

   ปริญญาตรี

4

น.ส. กนกนุช           ทวีไกรกุล

   ปริญญาตรี

5

น.ส. ณัฐนันท์         ทัศนานุตริยกุล

   ปริญญาตรี

6

น.ส. บงกช             อาจศิริวัฒนา

   ปริญญาตรี

7

นายเจตณัฐ             ทัศนานุตริยกุล

   ปริญญาตรี

8

น.ส. อรยา                 อาจศิริวัฒนา        

   ปริญญาตรี

9

น.ส. ทิพย์วารี         ทัศนานุตริยกุล

   ม.6

10

นายธนดล               ทวีไกรกุล

   ม.6

11

นายกันตพงษ์           ทัศนานุตริยกุล

   ม.5

12

น.ส. ณัฐชา             วีรกุลวัฒนา

   ม.5

13

นายทศพร               ทัศนานุตริยกุล

   ม.5

14

น.ส. อทิตา             บรรยงคนันท์

   ม.5

15

น.ส. พริมา             บรรยงคนันท์

   ม.4

16

น.ส. สโรชา           ทวีไกรกุล

   ม.4

17

นายณัฐพล             โรจนธรรมเจริญ

   ม.3

18

นายธนวัฒน์           ธนัทนิธิกร

   ม.3

19

นายธีรกร                 เซี่ยงว่อง

   ม.3

20

ด.ญ. กมลกร           ประดิษฐ์วงศ์วาน

   ม.2

21

ด.ญ. ชลลดา           ทัศนานุตริยกุล

   ม.2

22

ด.ช. ณภัทรชัย       ทัศนานุตริยกุล

   ม.1

23

ด.ญ. กานต์พิชชา   วีรกุลวัฒนา

   ป.6

24

ด.ช. ชลิต                 วีรกุลวัฒนา

   ป.6

25

ด.ญ. ญานิศา           ทัศนานุตริยกุล

   ป.6

26

ด.ช. ณัฐสิทธิ์         โรจนธรรมเจริญ

   ป.6

27

ด.ช. ภัทรกร           ทัศนานุตริยกุล

   ป.6

28

ด.ญ. สราลี             บรรยงคนันท์

   ป.6

29

ด.ช. สุรวิทย์ชัย     ทัศนานุตริยกุล

   ป.4